نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق در تابستان 1387 به‌منظور بررسی و مقایسه میزان جیوه در بافت عضله ماهی گل‌خورک           (Periophthalmus waltoni) و ماهی کفشک زبان‌گاوی (Cynoglossus arel) صید شده از مناطق صیادی بندرامام‌خمینی و بندرعباس انجام شد. از ماهی گل خورک و کفشک زبان گاوی به‌عنوان اندیکاتور زیستی برای نشان دادن تاثیر جیوه پساب پتروشیمی بندر امام‌خمینی در گونه‌های این منطقه و مقایسه آن با منطقه بندرعباس استفاده شد. 4 تیمار آزمایشی با 5 تکرار مورد استفاده قرار گرفت. میانگین میزان جیوه در بافت عضله کفشک زبان‌گاوی صید شده از بندرامام‌خمینی 68/0 و در کفشک صید شده از بندرعباس 14/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود که اختلاف معنی‌داری بین آنها وجود داشت. میزان جیوه در ماهی گل‌خورک صید شده از بندرامام‌خمینی 81/0 و در ماهی گل‌خورک صید شده از بندرعباس 07/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود که اختلاف معنی‌داری بین آنها وجود داشت. میزان جیوه در بافت کفشک زبان‌گاوی با ماهی گل‌خورک صید شده از بندر‌امام‌خمینی و همچنین ماهی کفشک زبان‌گاوی با ماهی گل‌خورک صید شده از بندرعباس اختلاف معنی‌داری داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mercury concentration in mudskipper (Periophthalmus waltoni) and flat Fish (Cynoglossus arel) in Bandar-e-Emam and Bandar Abbas

چکیده [English]

The present study was conducted to measure and compare the concentration of mercury in Mudskipper (Periophthalmus waltoni) and Flat fish (Cynoglossus arel), which had been caught from the Bandar-e-Emam and Bandar Abbas (Summer, 2008). These fish were used as a Bioindicator to examine and compare the effect of mercury of the Bandar-e-Emam Petrochemical plant on the species of Bandar Abbas. The study used Mercury analyzer A400 for mercury measurement. The average of the mercury concentration in flat fish from Bandar-e-Emam was 0.68 mg/Kg and for the Bandar Abbas it was 0.14 mg/Kg. This showed a meaningful difference between them. The average of the mercury concentration in Mudskipper from Bandar-e-Emam was 0.81 mg/Kg and for the Bandar Abbas it was 0.07 mg/Kg which, in turn, showed a meaningful difference between them. The concentration of the Bandar-e-Emam and Bandar Abbas had a meaningful difference.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bandar-e-Emam
  • Bandar Abbas
  • Mercury
  • Mudskipper
  • Flat fish