نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی‌سفید (Rutilus frisii kutum) از زیرگونه‌های ارزشمند و بومی دریای خزر محسوب می‌شود. رودخانه شازده‌رود به‌دلیل ویژگی‌های اکولوژیکو بیولوژیک منحصربه‌فرد، هر ساله پذیرای صدها عدد ماهی‌سفید (Rutilus frisii kutum) مولد دریای خزر جهت تولید مثل می‌باشد، بنابراین نقش قابل توجهی را در بازسازی ذخایر ماهی‌سفید ایفا می‌نماید. در فصل مهاجرت تولید مثلی 87-1386 (اسفند 1386 لغایت اردیبهشت 1387) 100 عدد ماهی‌سفید مولد مورد بررسی انگلی قرار گرفتند. برای این منظور پس از صید ماهیان و انتقال آنها به آزمایشگاه انگل‌شناسی پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر، ابتدا زیست‌سنجی شده و سپس اندام‌های مختلف ماهی شامل پوست، آبشش، چشم و دستگاه گوارش مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین طول کل ماهیان 45 سانتی‌متر و میانگین وزن کل ماهیان 915 گرم بود. 4 گونه انگل بنام‌های Dactylogyrus spp .، Paradiplozoon chazarikum(ترماتدهای مونوژن) از آبشش و Asymphylodora kubanicum(ترماتدهای دی ژن) و  Aspidogaster limacoides(آسپیدوگاستره‌آ) از روده شناسایی شدند. در بین این چهار گونه انگل، بالاترین میزان شیوع (100 درصد)، بالاترین میانگین شدت آلودگی (59/48 عدد)، بالاترین میانگین فراوانی (59/48 عدد) و دامنه تعداد انگل (134-18 عدد) مربوط به انگل Dactylogyrus spp. بود، در حالی‌که کمترین میزان شیوع (64/66 درصد)، کمترین میانگین شدت آلودگی (37/1 عدد)، کمترین میانگین فراوانی (14/2 عدد) و کمترین دامنه تعداد (5-1عدد) مربوط به Aspidogaster limucoides بود. همچنین در بین گروه‌های جنسی مختلف، در جنس ماده آلودگی بیشتری وجود داشت و در بین سنین مختلف نیز در سن 4 سال کمترین آلودگی و در سن 8 سال بیشترین آلودگی دیده شد. در دامنه دمایی 13-12درجه سانتی‌گراد بیشترین آلودگی و در دامنه دمایی17-16درجه سانتی‌گراد کمترین آلودگی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parasites of migratory kutum (Rutilus frisii kutum, Kamonsky1901) brood stock to the Shazde river (Babolsar river) (Mazandaran Province, Iran)

چکیده [English]

     Kutum (Rutilus frisii kutum) is a precious and endemic subspecies which is found in the Caspian Sea. Shazde river has unique ecological and biological specifications. Every year hundreds of Caspian Sea Brood stock kutum (Rutilus Frisii kutum, Kamonsky 1901) emigrate to this river for reproduction, so that it has a considerable role in recovery of kutum stocks. For this reason 100 kutum were surveyed during the reproduction migration season 1387 (from April 2007 till May 2007). After fishing and taking to the laboratory different fish organs such as skin, gill and digestive organs were studied. According to the results four species of parasites by the names of Asymphylodora kubanicum, Aspidogaster limacoides (Digenera), Dactylogyrus sp, Paradiplozoon chazarikum (Monogenea) were recognized. Among these 4 parasites, Dactylogyrus sp had the highest prevalence (100%), mean intensity (48.59) and parasite number range (18-134).While the lowest prevalence was related to A.limacoides (66.64%) and the lowest mean intensity were referred to A.limacoides (1.37), the lowest number range was related to A.limacoides (1-5), also according to this research parasitical pollution of kutum had age and sexual differences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mazandaran province
  • parasitic infection
  • Shazderood River
  • Kutum (Rutilus frisii kutum)