نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
موجودات کف‌زی در محیط‌های آبی نقش مهمی در تغذیه ماهی، جابجایی و چرخش مواد غذایی در اکوسیستم آبی و تبدیل مواد آلی به مواد معدنی دارند. نه فاکتور فیزیکوشیمیایی آب با استفاده از دستگاه واترچکر و فتومترهای پرتابل و به همراه دبی، عمق نهر، عرض نهر و جنس بستر اندازه‌گیری شد. نمونه‌های کفزی با استفاده از سوربر سمپلر با ابعاد (5/30×5/30) سانتی‌متر در آبان ماه 1386 از 13 ایستگاه جمع‌آوری شد. در بررسی فون کفزی نهر، 8 گروه جانوری تشخیص داده شد که بعضی در حد راسته و بعضی نیز در خانواده و جنس شناسایی شدند. سه راسته غالب کفزی در نهر زرین گل را  یک روزه‌ها، دو بالان و بال‌مو‌داران تشکیل می‌دهند. بقیه کفزیان با جمعیت کمتر شامل پلی‌کوپترا، زالو و کرم خاکی مشاهده بودند. پارامترهای فیزیکوشیمیایی فسفات، اسیدیته و نیتریت روی فراوانی یک روزه‌ها اثر معنی‌دار داشتند. همچنین نیترات روی فراوانی بال مو داران و فسفات روی فراوانی دو بالان اثر معنی‌دار داشتند و مابقی پارامترها روی فراوانی کفزیان تاثیر معنی‌دار نداشتند. حداکثر فراوانی کل جانداران در این ماه 3858 عدد در متر مربع در ایستگاه 2 (از سرشاخه اصلی) و حداقل آن 7/280 عدد در متر مربع در ایستگاه 13 (یکی از سرشاخه‌های فرعی) بود. با توجه به شاخص شانون بیشترین و کمترین تنوع در سرشاخه‌ها بود. در بررسی شاخص یکنواختی، سرشاخه‌ها دارای کمترین توزیع همگونی بین گونه‌ها و بخش میان‌دست نهر دارای بالاترین یکنواختی در ایستگاه‌ها بودند. با توجه به شاخص ژاکارد ایستگاه‌های مجاور از نظر وجود یا عدم وجود گونه اختلاف زیادی ندارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Benthic fauna study of Zarrin-Gol Stream, Aliabad-Katool, Golestan Province

چکیده [English]

Abstract
Benthos has an important role in aquatic ecosystem as food material, transporting and recycling the food and mineralizing the organic materials. For this study nine physiochemical factors of water were measured with water checker and photometers and discharge, depth, width, and type bottom of stream. Likewise benthoses were sampled with surber Sampler (covered 930.25 cm2) from 13 stations, during November 2007. Sample analysis showed 8 animal groups, which some recognized as orders, some in family, and genus. Three dominant macro benthos communities in Zarrin-Gol River contained ephemeroptera, diptera (simulidae, chironomidae) and trichoptera. Other taxa with less abundant consisted of pelecoptera, tabanidae, hironidae, and oligochaeta (Lumbricus). Physicochemical parameters, phosphate, pH and nitrite had significant differences on the ephemeroptera, nitrate on the trichoptera, and phosphate on the diptera frequency. The maximum and minimum total abundance were 3858 ind.m-2 in station 2 and 280.7 ind.m-2 in station 13. By the Shannon index, maximum and minimum diversity was in reach. By the evenness, reach and mead stream had the lowest and highest species homogeneity. By Jaccard index, adjusted stations had not significant difference on the having of benthic fauna.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Benthose
  • Physicochemical factor
  • Zarrin-Gol River