نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
آرد ماهی بهترین منبع پروتئین حیوانی در تغذیه آبزیان به‌شمار می‌رود. احتمال فساد آرد ماهی به‌دلیل در برداشتن عناصر مغذی زیاد است. روش‌های متعددی از جمله به‌کارگیری برخی افزودنی‌ها به‌منظور حفظ کیفیت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحقیق به‌منظور بررسی تاثیر کلینوپتیلولیت (زئولیت) به‌عنوان یک افزودنی بر مجموع ازت‌های فرار (TVN) آرد ماهی کیلکا به مورد اجرا گذاشته شد. در این آزمایش چهار تیمار شامل تیمار شاهد (آرد ماهی فاقد کلینوپتیلولیت) و تیمارهای حاوی 2، 4 و 6 درصد کلینوپتیلولیت (زئولیت) حرارت داده شده و آمیخته با آرد ماهی کیلکا و 6 تکرار در هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها در کیسه‌های نایلونی زیپ‌دار بسته‌بندی شدند. مجموع ازت‌های فرار (TVN) با استفاده از روش (AOAC, 2000) بلافاصله پس از اختلاط و سپس در فازهای زمانی 4، 6، 8، 10 و 12 هفته پس از اختلاط با آرد ماهی کیلکا، اندازه‌گیری شدند. داده‌ها با استفاده از بسته نرم‌افزار آماری (version 1)MSTATC  در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی آنالیز شده و میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از سطوح مختلف کلینوپتیلولیت (زئولیت) به‌طور معنی‌داری (05/0p <) موجب کاهش TVN آرد ماهی کیلکا شد. کمترین (83/54 میلی‌گرم درصدگرم) و بیشترین (53/76 میلی‌گرم درصدگرم) مقدار TVN به‌ترتیب در تیمار حاوی 4 درصد کلینوپتیلولیت (زئولیت) آمیخته با آرد ماهی کیلکا و تیمار شاهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Using Clinoptilolite (Zeolite) on Total Volatile Nitrogen (TVN) of Kika Fish Meal

چکیده [English]

Fish meal is the best source of animal protein in aquatics nutrition. Because fish meal contains many nutritive compounds, it may be spoiled more than other sources. Some methods using additives were employed to keep its quality. This study was conducted to investigate the clinoptilolite (zeolite) effects as an additive on total volatile nitrogen (TVN) of Kilka fish meal in summer 2008. Four types of treatments which included fish meals containing 2, 4 and 6 percent clinoptilolite and control (fish meal without clinoptilolite) with 6 replicates per treatment were used in this experiment. Clinoptilolite was heated and mixed exactly with Kilka fish meal, and then they were stored in tight plastic bags. Total volatile nitrogen was measured by AOAC (2000) method immediately after it was mixed and this process was repeated 4, 6, 8, 10 and 12 weeks after combination respectively. The data were analyzed by MSTATC (version 1) statistics package and one-way (CRD) ANOVA method, and averages were compared by Duncan,s test. The results showed that different levels of clinoptilolite (zeolite) decreased TVN of Kilka fish meals significantly (p < /em><0.05). The minimum and maximum amount of TVN were observed in treatment consisting of Kilka fish meal ehich was mixed 4 percent clinoptilolite and control treatment respectively (54.83 vs 76.53 mg/100g).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Additive
  • Clinoptilolite
  • Kilka Fish meal
  • TVN