نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس و نیز شناسایی گونه‌های باکتریایی عامل این بیماری‌ها در مزارع منتخب تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آ‌لای رنگین‌کمان استان مازندران است. امروزه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان به‌عنوان ماهی شماره یک اکثر کارگاه‌های تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در بیشتر نقاط جهان محسوب می‌شود. بیماری‌های باکتریایی مانند استرپتوکوکوزیس، استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس که توسط گونه‌های مختلفی از باکتری‌های کوکسی‌شکل گرم مثبت ایجاد می‌شوند، سبب ایجاد تلفات در ماهیان مختلف، بخصوص گونه‌های پرورشی می‌گردند. طی این تحقیق از 12 مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نمونه‌برداری به‌عمل آمد و از هر مزرعه تعداد 10 عدد ماهی دارای علائم ظاهری بیماری مانند: بی‌حالی، تیرگی پوست، بیرون‌زدگی چشم و خونریزی در چشم و پایه باله‌ا انتخاب گردید. باکتریهای کوکسی شکل گرم مثبت از بافت‌های کلیه، کبد و طحال جداسازی و در محیط کشتBlood agar  یا  TSA agarکشت داده شدند. تشخیص باکتری بوسیله رنگ‌آمیزی و انجام تست‌های تفریقی بیوشیمیایی صورت گرفت. گونه‌های جداسازی شده به‌عنوان عامل استافیلوکوکوزیس شامل  Staphylococcus epidermidis  Staphylococcus warneri, Staphylococcus chromogensو  Staphylococcus cohniiبودند که در فصول بهار و تابستان شناسایی گردیدند. گونهMicrococcus luteus  نیز به‌عنوان عامل میکروکوکوزیس در فصول پاییز، بهار و تابستان از برخی مزارع جداسازی گردید. نتایج نشان می‌دهد که 44 درصد نمونه‌های بیمار، مبتلا به استافیلوکوکوزیس و 22/22 درصد مبتلا به میکروکوکوزیس بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Staphylococcosis and Micrococcosis outbreak on elected rainbow trout farms in Mazandaran province

چکیده [English]

Abstract[1]
The aim of the study is to determine Staphylococcus's & Micrococcus's outbreak and to identify gram positive bacteria pathogen on elected rainbow trout farms in Mazandaran province.Today, Rainbow trout is the number one cold-water fish in the world. Bacterial diseases such as Streptococcus's, Staphylococcus's and Micrococcus's that are created by Gram positive coccid-shape bacteria are one of the most important diseases that cause high mortality in farmed fishes.In this study, 12 farms were selected. For sampling purposes 10 fishes were selected from each farm with clinical sings such as lethargy, darkening, exophthalmia, hemorrhages around the eye and base of the fins. Gram positive coccid bacteria were isolated from the cultures of kidney and liver. The Bacteria isolated from kidney, liver and spleen were cultured in Blood agar or TSA agar plates. Identification of bacteria was conducted by staining and biochemical tests. Staphylococcus was causedby: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus warneri, Staphylococcus chromogens and Staphylococcus cohnii that were identified in spring and summer. Micrococcus luteus was also isolated as causing Micrococcus in fall, spring and summer. Results showed that 44 % of infected fish were suffering from Staphylococcus and 22/22% was suffering from Micrococcus.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Staphylococcosis
  • Bacteria
  • Rainbow trout
  • Mazandaran
  • Micrococcosis