نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در پروژه ارزیابی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان در سال 1378، ذخایرماهی شوریده (Otolithes ruber) مطالعه شده است. چهار گشت تحقیقاتی در محدوده طول جغرافیایی ¢E55°58 (منطقه میدانی) تا ¢E30°61 (خلیج گواتر) و از عمق 10 تا 100 متر بوسیله شناور تحقیقاتی فردوس یک انجام گرفت که محدوده فوق از غرب به شرق به 5 منطقه (A، B، C، D و E) با فاصله 30 دقیقه طول جغرافیایی تقسیم و در هر منطقه لایه‌های عمقی 10 تا 20، 20 تا 30، 30 تا 50 و 50 تا 100 متری مشخص گردیدند و مساحت هر لایه عمقی با پلانیمتر محاسبه گردید. مساحت منطقه مورد بررسی 1164 مایل مربع دریایی بود. در هر گشت تحقیقاتی بیش از 90 ایستگاه تعیین و با تور ترال کف به مدت یک ساعت تورکشی و سپس نمونه‌برداری صورت گرفت. بیوماس این گونه به تفکیک لایه‌های عمقی و مناطق به صورت فصلی و همچنین سالانه برآورد گردید. بیوماس سالانه 26/775 تن برآورد شد که به تفکیک لایه‌های عمقی 10-20، 20-30، 30-50 و 50-100 به‌ترتیب54/420, 87/265، 22/46 و 64/42 تن بود. حداکثر برآورد بیوماس در لایه 10 تا 20 متر و حداقل آن در لایه 50 تا 100 متر به‌دست آمد. بیوماس سالانه این گونه به تفکیک مناطق A، B، C، D و E به‌ترتیب 35/82، 79/133، 36/175، 32/162 و 45/221 تن بود. تعداد 1694 قطعه ماهی شوریده بیومتری گردید که حداکثر و حداقل طول چنگالی به‌ترتیب 5/20 و 5/60 سانتی‌متر بوده است. مقایسه نقشه‌های پراکنش نشان داد که مناطق زیستی مهم این گونه روبروی درک، از گوردیم تا چابهار و خلیج گواتر می‌باشد. نمودار رابطه طول و وزن فصلی بررسی شده است که اختلاف معنی‌داری بین مقادیر b محاسباتی بین فصول وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stock assessment of Otolithes ruber in theIranian coastal of the Sea of Oman (From Meidani to Gwatre)

چکیده [English]

Otolithes ruber is one of the species studied in the project of “stock assessment of demersal resources by swept area method in the Sea of Oman in 1999_2000. A series of 4 research cruises were conducted by R/V Ferdows_1.The area which was studied was from Meidani (58° 55' E ) to Gwatre Bay (61° 30' E ) with a depth range of 10 to 100m.The studied area of 1164 Nautical square mile was divided into 5 sub regions  ( A,B,C,D&E ) each covering 30 minutes width, each region was divided into 4 depth stratum: 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50 and 50 to 100 meters . In each cruise, sampling was carried out for more than  90  stations using  a bottom  trawler. The seasonal and annual biomass for each region and stratum was estimated. The average annual biomass for the whole area was 775.26 tons and for each stratum of 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50 and 50 to 100 meters were 420.54, 265.87, 46.22 and 42.64 tons respectively. It is clear   that the maximum biomass was found at the depth of 10 to 20 m. whereas the minimum was found at the depth of 50-100 meters. The annual average biomass for different regions of A, B, C, D and E was estimated as 82.35, 133.79, 175.36, 162.32 and 221.45 tons respectively.The total length and weight of 1694 specimens of O.ruber were measured. The total length ranged from 20.5 to 60.5 centimeters. Comparing distribution patterns indicated that the O. ruber inhabits mainly in front of Darak, from Gordim till Chabahar and Gwatre Bay. The seasonal parabolic equations of length _ weight relationship were studied. In this regard, there was no significant difference between seasonal b_value with others.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stock assessment
  • Sea of Oman
  • Otolithes rubber
  • Demersal resources