نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این مطالعه (زمستان، 1385) میزان تری‌متیل‌آمین در بافت عضله ماهی شوریده (Otolithes rubber) در ارتباط با تغییرات بار باکتریایی (باکتری‌های سرمادوست و مزوفیل) در طی هجده روز نگهداری در یخ مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که غلظت تری متیل آمین و بار باکتریایی به‌طور معنی‌دار طی دوره نگهداری در یخ افزایش یافت. تری متیل آمین در اولین روز نگهداری تشخیص داده نشد. اولین ردیابی مربوط به روز سوم نگهداری بود.  در این تحقیق بهترین همبستگی بین تری متیل آمین  با بار باکتریایی سرمادوست یافت شد (91/0R2=) و همچنین  این باکتری‌ها به‌عنوان میکروارگانیسم غالب در مدت نگهداری تشخیص داده شدند. غلظت اولیه تری‌متیل‌آمین به 36/1 میلی‌گرم (در 100 گرم عضله) و سر انجام به 97/8 میلی‌گرم (در 100 گرم عضله) رسید و این درحالی بود که بار باکتریایی سرمادوست به بیش از cfu/g 108 رسیده بود. میانگین غلظت تری‌متیل‌آمین (در پانزدهمین روز) بالاتر از حد مجاز تشخیص داده شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of trimethylamine (TMA) content and its relation with Microbial load in Muscle tissue of whole Croaker (Otolithes ruber) during iced storage

چکیده [English]

Abstract
In this study (Winter, 2007), the trimethylamine (TMA) content in the muscle tissue of whole croaker(Otolithes ruber) in relation with bacterial load changes (psychrophiles and mesophiles bacteria) was monitored during iced storage for a period of 18 days (0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18th day). Results showed that the concentration of TMA and bacterial load (psychrophiles and mesophiles), increased linearly during iced storage. TMA was not detected in the first storage day. The first detection was in the 3rd storage day. In this study, the best correlation was found between TMA and psychrophilic bacterial load (R2=0.91), these bacteria were also found to be the dominant microorganism during storage time. Initial concentration of TMA 1.36mg/100g finally reached 8.97mg/100g, while psychrophilic bacterial load reached more than 108cfu/g. The average TMA concentration (in the 15th day) was found to be more than the acceptable range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Microbial load
  • muscle tissue
  • Trimethylamine
  • Otolithes rubber
  • ice storage