چکیده

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و تغییرات هموسیت کل میگوی پاسفید       (Litopenaeus vannamei) در ویبریوزیس تجربی بوسیله باکتری Vibrio harveyiانجام گرفت. بدین‌منظور یک گروه 30 تایی پست لارو 75 روزه مورد آزمایش قرار گرفت. میگوها بوسیله روش غوطه‌وری 30 دقیقه‌ای با غلظت 109 سلول باکتری در میلی‌لیتر مورد مواجهه قرار گرفتند. نتایج هیستوپاتولوژی آبشش در میگوهای در حال مرگ نکروز، چسبندگی لاملاها، ادم، نفوذ هموسیت در فیلامنت‌های آبششی و تجمعات گره‌ای هموسیت‌ها با کانون ملانینی شده را نشان دادند. نتایج حاصل از شمارش کل هموسیت‌ها در میگوهای در حال مرگ کاهش معنی‌داری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of experimental vibriosis by Vibrio harveyi on gill histopathology and total haemocyte changes of haemolymph in white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

چکیده [English]

Abstract[1]
     This study was carried out to survey gill histopathology and total haemocyte changes in experimental vibriosis by Vibrio harveyi in white leg shrimp. For this order one group (30 post larvaes) 75-day old were examined. Shrimps were challenged by 30-minute bath method and with 109 cell/ml concentration of bacteria. Results from gill histopathology in diseased moribund shrimps showed necrosis, lamella fusion, edema, haemocyte infiltration in gill filaments and nodular haemocyte aggregations with melanized foci. Results from total haemocyte count in diseased moribund shrimps showed a significant decrease in this factor in comparison with control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gill
  • Bushehr
  • White leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
  • Vibrio harveyi
  • Haemolymph
  • Histopathologic