نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تاثیر اینولین جیره بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) با وزن متوسط 02/0±20/3 گرم به‌مدت 35 روز بررسی شد. آزمایش درون مخازن 300‌ لیتری با تراکم ذخیره‌سازی 25 عدد میگو انجام شد. پربیوتیک اینولین درسطح 2 درصد به جیره غذایی میگوی وانامی اضافه گردید (جایگزین سلولز) و با گروه شاهد (صفر درصد) مقایسه شد. غذادهی 3 بار در روز به‌صورت اشباع انجام گرفت. افزودن اینولین به ترکیب غذایی میگوی وانامی اختلاف معناداری را در وزن نهایی، ضریب رشد ویژه، نرخ بازده پروتئین، ضریب تبدیل غذایی، میزان بقا، طول حدقه‌ای کاراپاس و ترکیب شیمیایی عضله (رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر) در بین دو گروه نشان نداد و تنها میزان غذای مصرفی روزانه به‌طور معناداری در گروه تیمار افزایش یافت. همچنین، تعداد کل هموسیت‌ها، هموسیت‌های دانه‌ای، نیمه دانه‌ای، هیالین و مقدار کل پروتئین پلاسما، در میگوهای تغذیه شده با اینولین جیره در مقایسه با گروه شاهد اندکی افزایش یافت، اما این افزایش معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of dietary inulin on the growth performance, muscle chemical composition and some hemolymph parameters of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

چکیده [English]

Abstract
The effects of dietary inulin on the growth performance and some hemolymph parameters of the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) were investigated for a 5-week feeding trial. The experiment, carried out in triplicate, was conducted in circular PVC tanks of 300 L capacity, filled with 200 L of seawater. Each tank was randomly stoked with 25 individuals of 3.20±0.02 g average weight. The shrimp was fed three times a day at 08:00, 14:00 and 20:00, in satiation form with dietary inulin level of 2%, and a blank feed (without inulin) as control. There were no significant differences  in weight increase percentage (BWI), specific growth rate (SGR), orbital carapace length gain, protein efficiency ratio (PER), food conversion ratio (FCR), survival and muscle chemical composition (moister, protein, fat and ash) as compared with control group  but daily feed intake was significantly higher in treatment. Hemolymph parameters were higher compared to the control group but it was not

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Inulin
  • Prebiotic
  • Muscle chemical composition
  • Nutrition
  • growth
  • Litopenaeus vannamei
  • Hemolymph parameters