نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی زیست­شناسی تولیدمثل و بافت­شناسی تخمدان ماهی کریشو بزرگ Saurida tumbil  از خانواده کیجارماهیان است که از آبهای سواحل ایرانی خلیج فارس (بندربوشهر) و از بهمن 1385 تا بهمن 1386 تحت نمونه‌برداری منظم ماهیانه به‌دست آمدند. طول کل ماهیان ماده از 1/26 تا 58 سانتی­متر و دامنه وزنی آنها از 136 تا 1550 گرم بود. مشاهدات بر روی توزیع فصلی مراحل بلوغ و نوسانات شاخص رسیدگی جنسی، یافته­های اخیر در مورد دوره­های تخم‌ریزی این ماهی را تایید کرد و نشان داد که این ماهی دارای دو دوره اوج تخم­ریزی است که یکی اصلی (اردیبهشت‌ماه) و دیگری فرعی (مهر ماه) می­باشد. همچنین مشخص شد که این ماهی برای اولین بار در طول کل 27 سانتی­متر به بلوغ جنسی می­رسد. میانگین هم­آوری مطلق و نسبی به‌ترتیب 263162 و 273 بود. حداقل و حداکثر قطر اووسیت 71/6 میکرون (مرحله 1) و 34/875 میکرون (مرحله 5) بود. رابطه خطی بین وزن کل و هم­آوری برای این ماهی به‌صورت 8/2657 W0.6617 8/2657= F حساب شد. میانگین نسبت جنسی نر به ماده 1:5 بود که با دیگر مطالعات شبیه بود. تغییرات شاخص کبدی (HSI) نیز روند تغییرات مشابهی را با تغییرات شاخص رسیدگی جنسی (GSI) در ماهیان ماده نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biology of the female Lizardfish, Saurida tumbil Reproductive from the Persian Gulf (Bushehr province)

چکیده [English]

Abstract
The present study aimed to investigate the reproductive biology and ovarian histology of female Greater lizardfish, Saurida tumbil (Family: Synodontidae) in the Iranian coast of the Persian Gulf (Bushehr province), from February 2007 to February 2008, conducted by regular monthly collections. The total length of females ranged from 26.1 to 58 cm and the weight ranged from 136 to 1550 g. Observations on the seasonal distribution of maturity stages and variations in seasonal fluctuations in the gonadosomatic index (GSI) confirmed recent findings that the spawning periods have two peaks, the first and the maximum was in May and the second and smaller peak was in October. It was found that female Saurida tumbil reach the first sexual maturity at 27 cm. Mean absolute and relative fecundity were 263162 and 273, respectively. The minimum and maximum ova diameter was 6.71µ (stage 1) and 875.34µ (stage 5). The curvilinear relationship between the fecundity and total weight of the fish was F=2657.8 W 0.6617. The mean of the sex ratio was 1:5 (M:F( This sex ratio was congruent with other studies. HSI and GSI fluctuations in females were similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian Gulf
  • Biology
  • gonadosomatic index
  • Hepatosomatic index
  • Saurida tumbil