نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
گونه حلوا سیاه (Parastromateus niger) یکی از مهمترین گونه‌هایی بود که در پروژه ارزیابی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان در سال 1378 مطالعه شده است. چهار گشت تحقیقاتی بوسیله شناور تحقیقاتی فردوس یک انجام گرفت. محدوده مورد مطالعه از منطقه میدانی (¢E55°58) تا خلیج گواتر ( ¢E30°61) و از عمق 10 تا 100 متر  بود. مساحت منطقه مورد بررسی 1164 مایل مربع دریایی بود که از غرب به شرق به 5 منطقه (A، B، C، D و E) با فاصله 30 دقیقه طول جغرافیایی تقسیم و در هر منطقه لایه‌های عمقی 10 تا 20، 20 تا 30، 30 تا 50 و 50 تا 100 متری مشخص گردیدند. در هر گشت تحقیقاتی بیش از 90 ایستگاه تعیین و با تور ترال کف به‌مدت یک ساعت تورکشی و سپس نمونه‌برداری صورت گرفت و بیوماس این گونه به تفکیک لایه‌های عمقی و مناطق به‌صورت فصلی و همچنین سالانه برآورد گردید. بیوماس سالانه 37/616 تن بود که به تفکیک لایه‌های عمقی 10-20، 20-30، 30-50 و 50-100 به‌ترتیب62/276، 105، 5/66 و 27/168 تن بود. حداکثر برآورد بیوماس در لایه 10 تا 20 متر و حداقل آن در لایه 30 تا 50 متر بدست آمد. بیوماس سالانه این گونه به تفکیک مناطق A، B، C، D و E به‌ترتیب معادل 27/75، 91/48، 03/224، 64/97 و 53/170 تن بود. تعداد 1258 قطعه ماهی حلوا سیاه زیست‌سنجی گردیده که حداکثر و حداقل طول چنگالی به‌ترتیب 5/14 و 5/58 سانتی‌متر بوده است. مقایسه نقشه‌های پراکنش نشان داد که مناطق زیستی مهم این گونه روبروی خور گالک، گوردیم و دماغه پزم می‌باشد. رابطه طول و وزن فصلی و سالانه اختلاف معنی‌داری بین مقدار b محاسباتی بین فصول و مقدار سالانه را نشان نداد. با توجه به مقدارCPUA  محاسباتی که در هر فصل حداقل در یک ایستگاه بالاتر از حد پایین طبقه خیلی متراکم بود می‌توان به‌حضور گله‌ای نسبتاً قوی این گونه اشاره نمود. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stock assessment of Black pomfret (Parastromateus niger) in the Sea of Oman (Coastal waters of Sistan and Baluchistan Province)

چکیده [English]

Abstract
Parastromateus niger is one of the most important species which has been studied in the project of “stock assessment of demersal resources by swept-area method in the Oman sea (1999-2000). 4 research cruises were conducted by R/V Ferdows-1. The area chosen for the study was from Meidani (58° 55' E) to Gwatre Bay (61° 30' E) having depths of 10 to 100m.The studied area of 1164 n.sq.mil. was divided into 5 sub regions (A,B,C,D&E) each covering 30Minutes width. Each region was divided into 4-depth stratum: 10-20, 20-30, 30-50, and 50-100 meters .In each cruise, sampling was carried out for more than 90 stations using a bottom trawler. The seasonal and annual biomass for each region and stratum was estimated. The average annual biomass for the whole area was calculated as 616.37 tons and for each stratum of 10-20, 20-30, 30-50, and 50-100 m the estimation was 276.62, 105, 66.5, and 168.27 tons respectively. The maximum biomass was located in the depth of 10-20 m while the minimum was found in the depth of 30-50 meters. The annual average biomass for different regions of A, B, C, D and E was calculated as 75.27, 48.91, 224.03, 97.64, and 170.53 tons respectively. The fork length and total weight of 1258 specimens of p. niger were measured; the fork length ranged from 14.5 to 58.5 centimeters. Comparison of distribution patterns indicated that the p. niger inhabits mainly in front of estuary of Galak, Gordim and the head of Pozm. The seasonal parabolic equations of length and weight relationship were studied. In this regard, there was no significant difference among seasonal b-value. According to the calculated CPUA, the result indicated that in each season at least in one sampling station it was higher than the minimum base of concentrated level. The result showed that there is a schooling stock of this species in the region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stock assessment
  • Parastromateus niger
  • Sea of Oman
  • Demersal resources