نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
   صدف دو کفه‌ایAnodonta  cygnea(Linea, 1876) یکی از مهمترین بی مهرگان کفزی نهرها، استخرها و تالاب‌های حوزه آبریز رودخانه پسیخان می‌باشد. در این مطالعه رشد و ترکیب سنی 89 نمونه صدف از 3 نهر خاکی حوزه آبریز پسیخان از تیر 82 تا شهریور 82 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌ها از 4 گروه سنی (1 تا 4) تشکیل شده بود. گروه سنی 3 جمعیت غالب را به خود اختصاص داد. کمترین و بیشترین مقدار طول 5/53 و5/115 میلی‌متر، عرض 6/15 و2/46 میلی‌متر، ارتفاع 1/59 و 2/27 میلی‌متر، وزن کل 49/2 و73/36 گرم، وزن مرطوب بافت نرم 74/8 و 73/71 گرم، وزن خشک بافت نرم 47/0 و 5، وزن پوسته 49/2 و 73/36 گرم بدست آمد و مقادیر آنها با افزایش سن، افزایش یافت. حداکثر فراوانی طولی در دو گروه طولی 83 تا 93 و 93 تا 103 میلی‌متر قرار داشت. رشد لحظه‌ای با افزایش سن صدف، افزایش منظمی نشان داد. میانگین ضریب وضعیت صدف 57/2±99/8 بدست آمد که مقدارآن تا سن 3 سالگی افزایش و در سن 4 سالگی کاهش یافت. وزن پوسته 7/9±15/27 درصد وزن کل محاسبه شد و مقدار آن با سن افزایش یافت. هنگامی که از روابط ابعاد پوسته با وزن کل و وزن مرطوب بافت نرم استفاده شود این ابعاد معیار خوبی برای بیوماس صدف A.cygnea هستند (مقادیر ضریب تعیین از 89 تا 96 درصد متغیر بود)،  اما در صورتی که از روابط آنها با وزن خشک بافت نرم استفاده گردد معیار خوبی نیستند (مقادیر ضریب تعیین از89تا96 درصد متغیر بود). مقدار b(089/0±0923/3) حاصل از رابطه رگرسیونی طول پوسته - وزن زنده رشد ایزومتریک را مشخص کرد. رابطه خطی معنی‌دار بین طول و ارتفاع، طول و عرض، ارتفاع و عرض و همچنین رابطه غیر خطی معنی‌دار بین طول پوسته و سن صدف A.cygnea بدست آمد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Growth and age structure of the freshwater mussel Anodonta cygnea (Linea, 1876), in three streams adjusted to Pasikhan river

چکیده [English]

Abstract
   Anodonta cygnea (linea, 1876)is one of the most important benthic invertebrate of streams, ponds and wetlands of Pasikhan river catchment area. This study was conducted on 89 specimens of A. cygnea from 3 streams of pasikhan river watershed during July to September 2004 in order to study growth and age structure. The population comprised four age groups. The 3+ age group was dominant in the studied population. The  lowest and greatest values for the length, width, height, total weight, wet soft tissue weight, dry soft tissue weight and shell weight of A. cygnea were 53.5-115.5mm, 15.6-46.2mm, 27.2-59.1mm, 11.23-127.02g, 8.74-71.73g, 0.47-5g, 2.49-36.73g, respectively, and their values increased with age. The frequency of two length classes 83-93 and 93-103mm were the highest. Instantaneous growth rates increased with age. The mean value of condition factor was 8.99±2.57 which increased to 3+age group and then decreased in 4+ age group. Shell weight was 27.15±9.7% total weight and its value increased with age. Shell dimensions were a suitable criteria  for the biomass  A. cygnea when applied to total weight and wet soft tissue weight (r2 values of 89-96 percent), but not to dry soft tissue weight (r2 values of 59-60 percent). The slope (b) (3.0923±0.089) of the shell length-total weight regression indicated isometric growth. A highly significant linear regression of height and width over length and of height over width as well as a highly significant nonlinear regression between shell length and mussel age were found.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Age structure
  • growth
  • Pasikhan river
  • Anodonta Cygnea