نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
با توجه به روند افزایش تولید در استخرهای خاکی از جمله در شرایط آب لب‌شور، این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی شیلاتی بافق و با هدف امکان بهره‌وری بیشتر و افزایش تولید در استخرهای خاکی آب لب‌شور پرورش قزل‌آلا انجام گرفت.  برای انجام این تحقیق چهار استخر خاکی 5/0 هکتاری با ابعاد مشابه در دو تیمار با دو تکرار در نظر گرفته شد که در دو استخر، حدود 20 درصد فضای انتهایی با استفاده از دیواره توری تفکیک گردید، به‌طوری‌که ماهی‌ها در دو محیط پرورشی شامل فضای محصور شده (pen) و فضای آزاد استخر پرورش یافتند. میزان تراکم ماهی در هر دو روش به ازای کل فضای استخر معادل 35/1 عدد در مترمربع بود. در این تحقیق عملکرد رشد ماهی‌ها در تیمارهای مورد مطالعه با استفاده از فاکتورهایی نظیر درصد افزایش وزن، متوسط رشد روزانه، ضریب تبدیل غذایی، نرخ رشد ویژه، نسبت بازدهی پروتئین و شاخص وضعیت مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل ارتباط محیط محصور با کل فضای استخر و همچنین برقراری جریان آب از قسمت ورودی به خروجی، هیچگونه اختلالی در عوامل فیزیکی و شیمیایی اندازه‌گیری شده آب در محدوده محصور مشاهده نشد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای رشد، درصد افزایش وزن، بیوماس نهایی، شاخص وضعیت، نرخ رشد ویژه و بازدهی غذایی در تیمار محیط محصور بیشتر و اختلاف معنی‌داری با تیمار محیط آزاد داشت. ضریب تبدیل غذایی نیز در تیمار محیط محصور کاهش معنی‌داری نسبت به تیمار محیط آزاد داشت. بررسی برخی شاخص‌های اقتصادی نشان داد که به‌دلیل رشد بهتر و یکنواخت‌تر ماهی‌ها در تیمار محیط محصور، هزینه‌های تولید کاهش یافته و مقدار فروش کل و سود خالص افزایش می‌یابد. بنابراین بر اساس یافته‌های این مطالعه، به نظر می‌رسد از طریق ایجاد محیط محصور در استخرهای خاکی نیم هکتاری و بزرگ‌تر پرورش نیمه‌متراکم قزل‌آلا، می‌توان میزان بهره‌وری و تولید را در این‌گونه محیط‌های پرورشی افزایش داد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utility improvement of brackish water cultural earth ponds of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) through establishing enclosure medium (net pen)

چکیده [English]

Abstract
Considering increase in production of earth ponds in brackish water condition, this research carried out at bafgh fisheries research station to improve efficiency and production of brackish water cultural earth ponds of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). This study was performed in four 0.5 ha earth ponds in two treatments with two replications. Each treatment included two earth ponds so that fish farmed in two culture mediums consisting open medium and %20 enclosure medium of pond (pen medium). For this purpose 20% of earth pond’s space separated via a fixed net wall with 15mm in mesh. In this research some main growth equations (WG, ADG, FCR, SGR, FE, CF) and economical factors were studied. Data were analyzed using SPSS software, Toki, Dankan, Dant analysis and also descriptive statistics. The significant differences were determined in %5 level. Since there was a connection between pen medium with free one, no signs based upon disturbance observed in measured environmental factors in this space. Statistical results indicated a significant increase in %WG, %FE, %SGR, %CF and final biomass in pen medium treatment. According to economic results, this treatment also differed significantly from open medium treatment about ratio of marketable size production and net income so that yield quantity and production income increased. Therefore, through pen culture in 0.5 ha earth ponds and likely larger ones, utility and production of farm improve and can be a good approach for farmers in order to better exploitation of possibilities and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brackish water؛ Earth pond؛ Utility؛ Rainbow trout
  • Enclosure medium