نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تالاب استیل آستارا با وسعتی بالغ بر 138 هکتار در جنوب غربی دریای‌خزر واقع شده و یکی از مناطق حفاظت‌شده استان گیلان می‌باشد. این بررسی از بهار1387 تا زمستان 1387 به‌مدت یک‌سال به‌منظور شناسایی فیتو‌پلانکتون‌های این تالاب و بررسی تنوع‌، تراکم، فراوانی و تغییرات فصلی آنها صورت گرفت. با توجه به موقعیت جغرافیایی تالاب و مساحت آن 13 ایستگاه نمونه‌برداری در نظر گرفته شد. نمونه‌برداری در اواسط هر فصل یک‌بار و با توجه به عمق آب تالاب با استفاده از تیوب (لولهP.V.C ) انجام شد. خصوصیات‌ فیزیکوشیمیایی آب نظیر دما، اکسیژن محلول،pH ، نیتریت، نیترات، آمونیوم، فسفات و  ECنیز در هر بار نمونه‌برداری در 5 ایستگاه اندازه‌گیری شد. در این بررسی در مجموع 10 شاخه و 42 جنس از فیتوپلانکتون‌ها شناسایی شدند که از این میان 6 جنس متعلق به شاخه Cyanophyta، 17 جنس متعلق به شاخه Chlorophyta، 1 جنس متعلق به شاخه Chrysophyta، 8 جنس متعلق به شاخه Bacillariophyta، 4 جنس متعلق به شاخه Euglenaophyta، 1 جنس متعلق به شاخه Heterokontophyta ، 1 جنس متعلق به شاخه Cryptophyta، 1 جنس متعلق به شاخه Phyrrophyta، 2 جنس متعلق به شاخه Charophyta و 1 جنس متعلق به شاخه Cyanobacteria بود. در این بررسی میانگین تراکم سالیانه فیتوپلانکتونی 12387 عدد در میلی‌لیتر به‌دست آمد. همچنین شاخه Cyanophyta با میانگین تراکم 283274 عدد در میلی‌لیتر و فراوانی 34/93 درصد و شاخه Cyanobacteria با میانگین تراکم 3 عدد در میلی‌لیتر و فراوانی 001/0 درصد به‌ترتیب بیشترین و کمترین تراکم و فراوانی سالیانه فیتوپلانکتونی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با سایر شاخه‌ها دارای اختلاف معنی‌دار آماری بودند (05/0>p ). بررسی تغییرات فصلی نشان داد که در فصل تابستان 10 شاخه و 25 جنس و در فصل پاییز 5 شاخه و 10 جنس شناسایی ‌شد که به‌ترتیب بیشترین و کمترین تنوع فیتوپلانکتونی را دارا بودند. همچنین فصل تابستان با تراکم 46801 عدد در میلی‌لیتر و فصل زمستان با تراکم 14 عدد در میلی‌لیتر بیشترین و کمترین تراکم سالیانه فیتوپلانکتونی را دارا بودند که در مقایسه با سایر فصول دارای اختلاف معنی‌دار آماری بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the diversity, density and abundance of phytoplanktons of Esteel lagoon in Astara

چکیده [English]

Abstract
Esteel wetland with 138 ha extent is one of the conserved regions in Guilan Province. This study was carried out from spring 2008 to winter 2009 in order to recognize phytoplankton species of Esteel wetland and their diversity, density, abundance, and seasonal changes. According to geographical situation of Esteel wetland, 13 stations were spotted. Sampling was done with tube (P.V.C. pipe) in the middle of each season by noticing the depth of wetland. Physicochemical properties of water such as temperature, dissolved oxygen, pH, nitrite, nitrate, ammonium, phosphate, and EC in 5 stations were measured in each sampling.  In this study, totally 10 phyla and 42 genus of phytoplankton were identified. From these, 6 genus belong to Cyanophyta, 17 genus belong to Chlorophyta, 1 genus belongs to Chrysophyta, 8 genus belong to Bacillariophyta, 4 genus belong to Euglenaophyta, 1 genus belongs to Heterokontophyta, 1 genus belongs to Cryptophyta, 1 genus belongs to Phyrrophyta, 2 genus belong to Charophyta, and 1 genus belongs to Cyanobacteria phylum. The average annual density of phytoplankton in this lagoon was 12387 cell/ml1-. Cyanophyta with the density of 283274 cell/ml1- and the abundance of 93.34% and Cyanobacteria with the density of 3 cell/ml1- and the abundance of 0.001%, respectively had the most and the least annual phytoplanktonic  density and abundance that had significant differences (p < /em><0.05) with other phyla.  Seasonal changes of these planktons also showed that summer with 10 phylum and 25 genus of phytoplankton and autumn with 5 phylum and 10 genus phytoplankton had the most and the  least diversity, respectively. Also summer with the density of 46801 cell/ml1- and winter with the density of 14 cell/ml1- had the most and the least annual density of phytoplankton which had significant difference (p < /em><0.05) with other seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Astara
  • Lagoon Esteel
  • Density
  • Diversity
  • Phytoplankton