نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            مقادیرتستوسترون (T)، پروژسترون (P4)، استرادیول (E2) و کورتیزول سرم خون در مولدین ماده ازون برون پرورشی در جریان رسیدگی نهایی با تحریکGnRH  ((Ova-Fact Ш به‌روش RIA اندازه‌گیری شد. پس از تعیین شاخص قطبیت (14-10=PI) و بررسی هورمونی اقدام به تزریق با هورمونGnRH  (Ova-Fact Ш) در مولدین ماده طی دو مرحله با دوز µg/kg10 با فاصله زمانی 12 ساعت شد. سه نمونه خون از مولدین در زمان‌های 0، 12 و 24 ساعت پس از تزریق اول گرفته شد. نتایج اختلاف معنی‌داری در استروئیدهای جنسی و کورتیزول در مولدین اووله شده (5n=) و اووله نشده (2n=) نشان داد (05/0P<).T ، P4,E2  پس از اوولاسیون کاهش یافت، در حالی که کورتیزول افزایش نشان داد. داده‌ها نشان دادند که استروئیدهای جنسی، خصوصا T، در مولدین ماده ازون برون پرورشی نقش مهمی در اوولاسیون دارد، بطوری‌که غلظت T در مولدین اووله نشده به‌مراتب پائین‌تر از مولدین اووله شده بود. بالا رفتن سطوح کورتیزول در ارتباط با تداخل بین کورتیکوستروئیدها و رسیدگی گامت در مولدین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sequential of sex steroids and cortisol levels in farmed stellet sturgeon (Acipenser stellatus Pallas) female brooders after induced ovulation by GnRH (Ova-Fact Ш)

چکیده [English]

Abstract
Blood serum testosterone (T), progesterone (P4), estradiol (E2) and cortisol concentrations were measured by radio-immunoassay (RIA) in farmed stellate sturgeon (Acipenser stellatus) female breeders during final maturation (FM) induced by GnRH (Ova-FactШ). After the detection of polar indices (PI=10-14) and hormonal survey in female breeders was carried out to induce by GnRH in 2 stage with 10µg/kg dose with interval 12 hour. Three blood samples were taken from females in timing 0, 12, 24 h after injection. Results showed there was a significant of sex steroid T, P4, E2 and cortisol levels in non-ovulated (n=2) with ovulated (n=5) fish. T, P4, E2 levels were decreased after ovulastion while cortisol increased. The data indicates that sex steroids, especially T, in farmef femal stellate sturgeon brood stock had important role in ovulation also T concenteration in non-ovulated females were significantly lower than in ovulated fish (P<0.05). The rise in cortisol level may indicate an interaction between corticosteroids and gamete maturation in farmed stellate sturgeon.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sex steroids
  • Ovulation
  • Cortisol, GnRH, Farmed stellate sturgeon