نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این آزمایش گاماروسهای جمع‌آوری شده از ساحل جنوبی دریای خزر در ناحیه بندرانزلی توسط چهار تیمار حرارتی متفاوت شامل 3 تکرار که عبارت بودند از جریان هوای گرم، انرژی غیرمستقیم خورشید، انرژی مستقیم خورشید و سطح گرم، خشک شده و سپس میانگین پروتئین و چربی، براساس وزن خشک آنها در آزمایشگاه مورد سنجش بیوشیمیایی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس فاکتورهای بررسی شده نشان داد که تیمارهای مختلف حرارتی، تفاوت‌های معنی‌داری را در مورد درصد چربی و همچنین درصد پروتئین سبب شده‌اند. مقایسه میانگین شاخص‌های ارزیابی شده به وسیله آزمون دانکن نیز نشان داد که بیشترین مقدار پروتئین در تیمار انتقال حرارت با استفاده از سطح گرم (57/47 درصد) و کمترین مقدار پروتئین در تیمار جریان هوای گرم (98/45 درصد) مشاهده شد. همچنین بیشترین مقدار چربی در تیمار سطح گرم (06/6 درصد) و کمترین میزان آن نیز در تیمار انرژی غیرمستقیم خورشید (39/3 درصد) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of different drying methods on quality and food factor of Gammarus (Pontogammarus maeoticus)

چکیده [English]

 
In this experiment, Gammaruses (Pontogammarus maeoticus) which were collected from southern coast of the Caspian Sea in Anzali area firstly, were dried through 4 different drying methods in 4 isolated groups which were consisted of: hot air current, indirect sunshine, direct sunshine, and hot surface. Then, the average amount of total protein and lipid in dried Gammarus was measured in the laboratory. The results of the Analayz-Varians among the groups showed significant differences in the average amount of lipid (P<0.01) and protein (P<0.05). In addition, by comparing these factors by the Duncan test, the greatest amount of protein in hot surface method (47.57%) and the lowest amount of protein in hot current method (45.98%) were absorved. Also, the highest amount of lipid was observed in hot surface method (6.06%) and the lowest amount (3.39%) was found in sunshine indirect method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Protein
  • Lipid
  • drying
  • Gammarus