نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهی سیم (Abramis brama orientalis) یکی از ماهیان استخوانی با ارزش دریای خزر می‌باشد. با توجه به اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر کاربرد هورمون HCG در ترکیب با متوکلوپرامید بر روی ماهی سیم موجود نبود، عملیات اجرایی این تحقیق در مورخه 20/2/1387 و همزمان با شروع فصل تکثیر بررسی شد. برای اجرای این تحقیق، 7 گروه تیماری شامل: هیپوفیز (mg/kg B.W. 4) به‌عنوان گروه شاهد، گروه‌‌های تیماری  HCGبا 3 دوز تزریقی (IU/kg B.W. 1000،2000 و 3000) به تنهایی و در ترکیب با متوکلوپرامید (mg/kg B.W. 5) در نظر گرفته شد. با احتساب پنج مولد به‌عنوان تکرار برای هر گروه تیماری، در مجموع 35 جفت مولد ماهی سیم نر و ماده در اختیار این تحقیق قرار داده شد. میانگین وزن نمونه‌ها 38/59±43/792 گرم، میانگین طول کل 06/1±19/34 سانتی‌متر، میانگین اندازه دور شکم 98/0±31/26 سانتی‌متر و میانگین سن 14/0±00/4 سال بود. نتایج این تحقیق نشان داد که عملیات هورمون تراپی با کاربرد HCG به تنهایی در هیچ کدام از ماهیان مولد ماده سیم با موفقیت همراه نبود، اما ترکیبی از هورمون HCG با متوکلوپرامید نتایج مطلوبی را به همراه داشت، بطوری‌که بالاترین درصد جوابدهی با میزان 80 درصد به تیمارHCG  در دوزIU/kg 2000 در ترکیب باMET  در دوز  mg/kg5 و گروه شاهد تعلق گرفت، همچنین بیشترین درصد لقاح تخم مربوط به تیمار مذکور با 61 درصد و گروه شاهد با 69 درصد بود. از نظر درصد تخم گشایی بیشترین مقدار، مربوط به  تیمارهای HCG در دو دوز  IU/kg 3000 و IU/kg 2000 در ترکیب  با MET در دوز mg/kg 5 به‌ترتیب با 75 و 70 درصد و گروه شاهد با 78 درصد بود.بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده،گروه تیماری HCG  در دوز  IU/kg 2000 در ترکیب باMET  در دوز mg/kg 5 و گروه شاهد از ویژگی‌های بسیار مناسبی به عنوان یک القا‌کننده در تکثیر مصنوعی مولدین سیم برخوردار است. در آنالیزهای آماری بر روی مولدین گروه‌های تیماری HCG در ترکیب با  METو گروه شاهد که به عملیات تزریق هورمون پاسخ مثبت دادند، درجه- ساعت رسیدگی ماهیان سیم 97/14±92/308 ساعت – درجه، میانگین وزن تخمک استحصالی 44/8±09/87 گرم و درصد وزن تخمک به وزنبدن 30/0± 78/8 درصد تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of effects on hypophysis treatment with HCG and Metoclopramide in the efficiency of artificial propagation on bream reproduction fishes ( Abramis brama orientails Berg 1905)

چکیده [English]

 
Bream fishes (Abramis brama orientalis) are the valuable bony fishes of Caspian Sea. With respect to this point that there is not any report in application of HCG hormone in composition with Metocloparmide on bream fishes, the executive operation of this research has been assessed on May 09, 2008 and it was coincident with the commencement of reproduction season. To execute this research, 7 groups of treatment have been considered which are included: hypophysis (4 mg/kg B.W.) as control group, treatment group of HCG with three injection doses (1000, 2000 and 3000 IU/kg B.W.) lonely, and in compound with Metocloparmide with the dose of (5 mg/kg B.W.).With calculating of 5 females as the repetition for every treatment, totally 35 pairs of male and female breams were considered for this research. The results of this research showed that to the operations of hormone trophy with the only usage of HCG were not successful in any of the bream female reproduction fish but a compound of HCG hormone with Metoclopramide had a favorite result, so that the highest percent of response with the amount of 80% is belonged to treatment fishes of  HCG  with the dose of 2000 IU/kg in compound with MET with the dose of 5 mg/kg and control group. Also, the most percentage of egg fecundation was related to the above-mentioned treatment group with 61% and control group with 69%. In the viewpoint of the percentage of hatching, the most amount was related to treatments of HCG in two doses of  3000 IU/kg and 2000 IU/kg in compound with MET with dose of 5 mg/kg for 70 and 75 percent respectively and the control group with 78 percent. Therefore, with respect to the acquired results, treatment group of HCG with the dose of 2000 IU/kg in compound with MET at dose of 5 mg/kg and the control group have the most suitable particulars as the fecundation in artificial propagation of bream reproductions. Also, on the basis of the performed analysis on 35 bream reproduction fish, these averages are obtained: Average of weight: 792.43± 59.38 g, average of the total length: 34.19±1.06 cm, average of the round of stomach: 26.31± 0.98 cm, average of age: 4.00± 0.14 year. In the statistical analysis on reproduction treatment groups of HCG in compound with MET and the control group which have given positive respond to the hormone injection operation, these measurements are determined: the degree- hour maturation of bream fishes: 308.92 ± 14.97 degree-hours, the average of the extracted ovum weight: 87.09 ±8.44 g, the percent of the ovum weight to the body weight: 8.78 ±0.30 percent.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artificial Propagation
  • Bream fish (Abrama orientalis)
  • Metoclopramide
  • HCG