نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این آزمایش با توجه به وجود استعدادهای فراوان آبزی‌پروری با استفاده از منابع آب لب‌شور زیرزمینی خصوصاً در نواحی مرکزی ایران و رشد سریع‌تر گنادهای ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب‌شور و اهمیت تاثیر عوامل محیطی بر کیفیت گنادها، امکان سازگاری ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان بالغ در آب‌های لب‌شور زیرزمینی مطالعه و کیفیت تخمک و اسپرم ماهیان بررسی شد. مولدین برای مدت 6 ماه در آب لب‌شور زیرزمینی منطقه بافق با شوری 5/11 گرم در لیتر و آب شیرین منطقه یاسوج نگهداری شدند. نگهداری مولدین در منطقه بافق تفاوت قابل توجه و معنی‌داری بر شاخص‌های رشد (وزن، طول و شاخص وضعیت) نداشت در حالی که کیفیت گنادها مطلوب و به‌طور معنی‌داری بهتر از منطقه یاسوج بود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده پرورش مولدین در آب‌ها لب‌شور زیرزمینی درصورت تامین شرایط دمایی مناسب سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of usage possibility of underground brackish water for broodfish rearing of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and evaluation of gametes quality

چکیده [English]

Abstract
There is a high potential of aquaculture with the use of underground brackish water especially in central areas of Iran. On the other hand, environmental factors have so important effects on gonad quality of rainbow trout. According to these factors and the earlier gonad maturation of rainbow trout in brackish water, usage possibility of underground brackish water for broodfish rearing of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and evaluation of their gametes quality have was studied. Broodfish have reared for 6 months in both underground brackish water (11.5 ppt) in Bafgh area and in fresh water in Yasouj region. Results showed that there was no significant difference in growth indexes of broodfish (weight, length and condition factors). They were also matured and spawned successfully in Bafgh area. Moreover gonad quality in brackish water was better than fresh water significantly. In result, broodfish rearing will be useful in underground brackish water, if suitable thermal condition is prepared. [1]* - Corresponding Author; Email: mohammaditabasy@gmail.com