نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به‌منظور اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان پنج جیره غذایی با جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا به‌وسیله کنجاله کانولا بر فاکتورهای رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان مورد بررسی قرار گرفت. تمامی جیره‌های فرموله شده از لحاظ میزان انرژی و پروتئین خام یکسان بودند. دوره آزمایش 63 روز در نظر گرفته شد و 450 بچه ماهی با میانگین وزنی 10 گرم به‌طور تصادفی در 15 تانک فایبرگلاس (30 ماهی در هر تانک) مستقر شدند. به‌ازای هر جیره فرموله شده سه تکرار انجام گردید. در پایان دوره رشد، شاخص‌های رشد و تغذیه مانند وزن نهایی، افزایش وزن، غذای مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین، ضریب رشد ویژه و بازماندگی ماهی‌های تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا تأثیری بر عملکرد رشد ماهی‌ها نداشت. در شرایط این مطالعه نشان داده شد که کنجاله کانولا می‌تواند به‌طور کامل جایگزین کنجاله سویا در جیره قزل‌آلای رنگین‌کمان شود بدون اینکه در عملکرد رشد ماهی تأثیر منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination the effects of replacing canola meal with soybeen meal on the growth of rainbow trout (oncorhynchus mykiss).

چکیده [English]

Abstract[1]
In this study, 5 diets were formulated to examine the effect of replacing 0, 25, 50, 75, and 100 % of canola meal to soybean meal on the growth performance of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss). All of the experimental diets were iso-caloric and iso-nitrogenous. The experimental period was 63 days and used a total of 450 rainbow trout weighting 10gr randomly assigned to 15 tanks (30 fish per tank). Three tanks used in each diet. At the end of the trial, the performance was determined by weight gain, total feed intake, feed conversion ratio, protein efficiency ratio, specific growth rate, and survival. There was no significant difference in any of the performance growth and feeding parameters. These studies show that canola meal has potential to replace substantial level of soybean meal in diets for rainbow trout with no significant decrease in growth or feed efficiency.
 *- Corresponding Author; Email: mahmodi.roghaye@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Growth
  • Rainbow trout
  • soybean meal
  • Canola meal