نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این تحقیق به‌منظور بررسی ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی، خاکستر و آب) عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) و تغییرات آنها متناسب با جنس و فصل طی دورۀ یک‌ساله از پائیز 1386 تا تابستان 1387 در دانشگاه زابل به اجرا گذاشته شد. تغییرات در ترکیبات شیمیایی عضله در دو ماهی مرتبط با فصل و جنس بوده است. الگوی تغییرات سالیانه در دو ماهی متفاوت بوده به‌طوری‌که در ماهی خواجو، بیشترین میزان محتوای آب و همچنین کمترین میزان پروتئین و چربی در فصل پائیز مشاهده شد، در حالی‌که در ماهی انجک این حالت در فصل بهار مشاهده گردید. محتوای چربی عضله ماهی خواجو در مقایسه با ماهی انجک بالاتر می‌بود. میانگین، حداقل و حداکثر محتوای پروتئین عضله ماهی خواجو به‌ترتیب 61/0±47/14، 77/12 و 50/16 در جنس نر و 95/0±18/14، 22/13 و 32/15 در ماهی ماده محاسبه گردید. در ماهی انجک نیز این میزان به‌ترتیب 78/0±45/14، 03/13 و 27/16 در جنس نر و00/1±25/14، 05/13 و 04/16 در جنس ماده به‌دست آمد. تأثیر جنس و فصل روی محتوای آب عضله هر دو ماهی مورد مطالعه معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparative study of muscle chemical composition of Schizothorax zarudnyi and Schizocypris altidorsalis in different seasons and sex

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was conducted to determine the muscle chemical composition (protein, lipid, ash and moisture) of Schizothorax zarudnyi and Schizocypris altidorsalis and their changes related to sex and season during the year (autumn 2007- summer 2008) in University of Zabol. The results indicated that the chemical composition of both fish depends on season and sex. There were differences in annual changes between S. zarudnyi and S. altidorsalis, as the highest moisture content and lowest protein and lipid content was observed in autumn for S. zarudnyi, while it happened for S. altidorsalis in spring. The lipid content was more in S. zarudnyi muscle than S. altidorsalis muscle. The mean, minimum and maximum protein content of S. zarudnyi muscle were 14.47 ± 0.61, 12.77 and 16.50 percent in male and 14.18 ± 0.95, 13.22 and 15.32 percent in female, respectively. The mean, minimum and maximum protein content of S. altidorsalis muscle were 14.45 ± 0.87, 13.03 and 16.27 percent in male and 14.25 ± 1.00, 13.05 and 16.04 percent in female, respectively. The effects of sex and season on muscle moisture content in both fish were significant (P<0.05).*- Corresponding Author; E-mail: e_zakipour@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chemical composition
  • Season and Sex
  • Schizocypris altidorsalis
  • Schizothorax zarudnyi