نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق جهت بررسی ارتباط بین غلظت سدیم آب و میزان دفع آمونیاک از جنین ماهی، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، اثرات چهار غلظت مختلف سدیم (2، 14، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر) آب محیط تفریخ تخم، بر میزان دفع آمونیاک از جنین ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک سازگان مداربسته مورد بررسی قرار گرفت. برای انکوباسیون تخم‌ها از12 واحد آزمایشی (سازگان مداربسته) با ظرفیت 45 لیتر استفاده شد. غلظت‌های مختلف عناصر معدنی (9 عنصر) با اضافه کردن نمک‌های معدنی آنالیتیک (Merck) به آب مقطر تهیه گردید. در هر یک از تراف‌های واحدهای آزمایش، 5/22 گرم تخم تازه لقاح یافته ریخته شد. دمای آب در طول مدت آزمایش در بین تیمارها بین10-5/7 درجه سانتی‌گراد متغیر بود.مقدار آمونیاک آب در طول دوره انکوباسیون تخم‌ها هر هفته و مقدار سدیم و نیتروژن کل تخم در شروع و انتهای آزمایش اندازه‌گیری شد. تغییرات میانگین مقدار آمونیاک آب در تیمارهای مختلف در روز سی و یکم بعد از لقاح (تفریخ تخم) معنی‌دار بود، به‌طوری‌که بیشترین مقدار آمونیاک آب در تیمار سدیم 2 میلی گرم در لیتر و کمترین مقدار در تیمارهای 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر مشاهد شد. اختلاف معنی‌داری در میانگین نیتروژن کل تخم در شروع آزمایش (تخم تازه لقاح یافته) و تیمارهای مختلف سدیم در انتهای آزمایش (مرحله تفریخ تخم) مشاهده نگردید. میانگین میزان سدیم تخم در شروع آزمایش و تیمارهای مختلف سدیم در انتهای آزمایش دارای اختلاف معنی‌داری بود. بیشترین و کمترین میزان سدیم تخم در مرحله تفریخ به‌ترتیب در تیمارهای سدیم 100 و 2 میلی‌گرم در لیتر مشاهده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش مقدار سدیم آب و جذب بیشتر سدیم توسط تخم از محیط آب مقدار دفع آمونیاک از جنین ماهی قزل‌آلای رنگین کمان افزایش نمی‌یابد و دفع آمونیاک توسط جنین مستقل از مقدار غلظت سدیم آب محیط تفریخ تخم صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different concentrations of waterborne sodium on excretion of ammonia in embryonic rainbow trout (oncorhynchus mykiss) in a water recirculating system

چکیده [English]

Abstract
A completely randomized design was conducted to determine the effect of four concentrations of waterborne sodium (2, 14, 50, 100 mg L-1) on excretion of ammonia in embryonic rainbow trout in a water recirculating system. Twelve experimental units, with the capacity of holding 45 liter of water were used and 22.5 g egg introduced in each one. Different water media (treatments) was made using analytical salts (Merck) added into double-de-ionized distilled water. Water temperature variations during incubation period were 7.5-9 ºC. Ammonia in external water measured during the incubation period every week. Prior to allocating the newly fertilized eggs to trays as well as at the time of hatching, sodium ion and total nitrogen measured in the whole egg. Ammonia level was significantly (P<0.05) different in treatments, so that the highest ammonia level was observed in the [Na+] 2 mg L-1. In all treatments, total nitrogen of the whole egg did not significantly (P>0.05) change compared to newly fertilized one. In the variation of the whole egg Na+ was significant (P<0.05) among treatments and the newly fertilized egg. The whole egg sodium content in [Na+] 100 mg L-1 was higher than the other treatments. The results of this study indicated that excretion of ammonia by embryos of rainbow trout to external water does not increase along with increasing waterborne sodium concentration and higher sodium uptake by egg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Embryo of rainbow trout
  • Water recirculation system
  • Waterborne sodium
  • Ammoniac excretion