نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس و آهن در بافت‌های عضله، آبشش و کبد ماهی شبه شوریده در آبهای سواحل بندر دیلم در استان بوشهر به‌مدت یک سال از شهرریورماه 1385 تا پایان مردادماه 1386 به‌‌صورت فصلی به‌منظور مقایسه با استانداردهای جهانی و آگاهی از سلامت ماهی برای مصارف انسانی اندازه‌گیری شد. ماهی شبه شوریده مورد مطالعه توسط تور ترال صید شده و نمونه‌برداری از ماهیان به‌صورت تصادفی انجام گرفت. ماهیان از نظر طولی به سه گروه A، B و C تقسیم گردیدند و بافت‌های آبشش، عضله و کبد برداشت شد. نمونه‌ها توسط اسید غلیظ هضم و توسط دستگاه جذب اتمی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که میزان غلظت فلزات سنگین در بافت‌های آبشش، عضله و کبد ماهیان در فصول مختلف سال اختلاف معنی‌داری را نشان داد. بیشترین غلظت کادمیوم، مس و آهن در بافت کبد ماهیان و کمترین غلظت آنها در بافت عضله مشاهده شد. میزان غلظت فلزات سنگین از پاییز به سمت زمستان روند کاهشی و از زمستان به سمت بهار و تابستان روند افزایشی نشان داد و این حالت برای هر سه فلز صادق بود که می‌تواند ناشی از تغییرات فصلی و درجه حرارت باشد. غلطت کادمیوم در ماهیان از حد مجاز جهانی NHMRC، WHO و MAFF بیشتر و غلظت مس و آهن از حد مجاز جهانی کمتر بود، به‌طوری‌که میزان فلز کادمیوم در بافت عضله ماهیان منطقه دیلم (g/µg09/0±34/0) به‌طور معنی‌داری بیشتر از استاندارد  NHMRC(g/µg 05/0)، WHO (g/µg 2/0) و MAFF (g/µg 2/0) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cadmium, copper and iron accumulation in tissues of belanger's croaker, Johnius belangerii (C.) from northern coasts of Persian Gulf (Case study: Deylam port)

چکیده [English]

 
 
Abstract
This study was carried out from September 2006 to August 2007 in order to estimate heavy metals accumulation Cadmium, Copper and Iron in the muscle, gills and liver tissues of Johnius belangerii collected from Deylam in Bushehr Province. Sampling was performed seasonally and the study aimed to compare heavy metal concentrations in the fish with the safe limit standards. Fish samples were collected randomly from the catch of trawl fishing. After biometry of fish, they were divided into three length groups A, B and C; and tissue samples were taken form each length group and analyzed for heavy metals content using atomic absorption spectrophotometer. Heavy metal concentrations were significantly different in fish tissues, stations, and seasons. The highest concentration of cadmium, copper, and iron were recorded in the liver tissue and the lowest concentration was observed in the muscle tissue. The concentration of heavy metals showed a marked decrease from autumn to winter, and then increased from winter to summer. This trend was observed for all of the metals and could be related to the seasonal variations such as temperature and salinity changes. Cadmium concentration measured in fish samples was found to be above the safe limit proposed by MAFF, NHMRC, and WHO while the concentrations of copper and iron were below the standard safe limits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian Gulf
  • Heavy metal
  • Johnius belangerii