نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
شاه‌کولی (Alburnus chalcoides) یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است. این ماهی جهت تخم‌ریزی به رودخانه‌ها و تالاب‌های منتهی به دریای خزر وارد می‌شود. مطالعه وضعیت همآوری یکی از شاخص‌های مهم زیستی تولیدمثل ماهیان می‌باشد. به‌همین دلیل در بهار 1387 هم‌آوری شاه‌‌کولی مهاجر به تالاب انزلی، رودخانه‌های سفیدرود، چمخاله و شیرود مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور از هر منطقه 33 قطعه شاه‌کولی صید شدند. طبق نتایج به‌دست آمده بیشترین میانگین طول چنگالی ماهی 2/1±83/15 سانتی‌متر، وزن 98/7±71/42 گرم، وزن گناد 81/1±54/5 گرم و هم‌آوری مطلق 51/1132±84/4447 عدد تخمک مربوط به ماهی شاه‌کولی تالاب انزلی و کمترین آن به‌ترتیب معادل 81/0±41/13 سانتی‌متر، 55/4±51/24 گرم، 88/0±54/3 گرم و 79/548±97/2613 عدد تخمک مربوط به ماهی شاه‌کولی رودخانه سفیدرود بود. بیشترین و کمترین میانگین هم‌آوری نسبی به‌ترتیب 06/21±15/113 عدد و 51/22±06/101 عدد، مربوط به شاه‌کولی رودخانه شیرود و رودخانه چمخاله بود. بیشترین و کمترین میانگین تعداد تخمک در هر گرم از وزن بدن از آن ماهیان رودخانه چمخاله (72/255±48/898 عدد) و رودخانه سفیدرود (62/70±94/763 عدد) بود. بیشترین میانگین قطر تخمک 04/0±175/1 میلی‌متر و شاخص گنادوسوماتیک 72/14 درصد مربوط به ماهی شاه‌کولی رودخانه سفیدرود و کمترین آن به‌ترتیب معادل 117/0±106/1 میلی‌متر و 15/12 درصد، مربوط به ماهی شاه‌کولی رودخانه چمخاله بود. براساس آزمون کروسکال- والیس و من‌ویتنی بین مناطق مختلف از لحاظ فاکتورهای مختلف زیست‌سنجی و هم‌آوری تفاوت‌ها معنی‌دار بودند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comprative of fecundity in Shemaya (Alburnus chalcoides, Guldenstaedt 1772) immigrant to the Anzali Wetland, Sefidrood, Chamkhaleh and Shirood Rivers

چکیده [English]

 
Shemaya (Alburnus chalcoides) is one of the economically valuable fishes in the Caspian Sea. This fish enters rivers and wetlands entering the Caspian Sea for spawning. The study of fecundity is one of the important indicators of reproduction biology in fishes. The present study was conducted in the spring of 2008 on 33 shemaya specimens caught from each of the regions; the Anzali Wetland, Sefidrood, Chamkhaleh and Shirood Rivers in order to investigate the fecundity in this immigrant species. According to the results obtained the highest average fork length (15.83±1.2cm), weight (42.71±7.98g), gonad weight (5.54±1.81g) and absolute fecundity (4447.84±1132.51eggs) belonged to shemaya specimens caught from the Anzali Wetland, while the lowest average fork length (13.41±0.81cm), weight (24.51±4.55g), gonad weight (3.54±0.88) and absolute fecundity (2613.97±548.79eggs) were recorded in Sefidrood’s Shemaya. The maximum and minimum average relative fecundity were recorded in Shirood’s Shemaya (113.15±21.06eggs) and Chamkhaleh’s Shemaya (101.06±22.51eggs), respectively. Maximum (898.48±255.72) and minimum (763.94±70.62) average number of ovules in each gram of body weight belonged to Shemaya specimens belonging to Chamkhaleh River and Sefidrood River, respectively. The highest average diameter ovules (1.175±0.04mm) and the average mean gonadsomatic index (14.72%) belonged to Sefidrood’s Shemaya, while the lowest average diameter ovules (1.106±0.117mm) and average mean gonadsomatic index (12.15%) were recorded in Chamkhaleh’s Shemaya. On the basis of Kruskal-Wallis and Mann Whitney tests, significant differences were detected in the biometry parameters and fecundity of Shemaya specimens from different regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shemaya
  • fecundity
  • Anzali Wetland
  • Sefidrood
  • Chamkhaleh and Shirood Rivers