نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده[1]
حداکثر زمان توانایی باروری اسپرم در دمای معمولی محیط، 5 تا 6 ساعت بعد از استحصال آن از مولد نر است. در حالی‌که با روش انجماد و با استفاده از رقیق‌کننده‌ها و مواد محافظ سرمای مناسب، می‌توان اسپرم را به‌مدت چندین سال در ازت مایع نگهداری نمود. در انجماد اسپرم ماهیان خاویاری از مواد محافظ در سرمای متنوعی استفاده می‌شود ولی از میان آنها DMSO کاربرد بیشتری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی DMSO در غلظت‌های مختلف (8، 10، 12 و 15 درصد) و بررسی درصد و زمان تحرک اسپرم‌‌ها پس از انجمادزدایی می‌‌باشد. در این تحقیق اسپرم 5 مولد نر از تاس‌‌ماهی ایرانی (قره‌‌‌برون) انتخاب و با استفاده از محلول رقیق‌کننده حاوی تریس، ساکاروز، زرده تخم‌مرغ و دی‌متیل سولفوکساید به نسبت یک به یک رقیق شد. سپس اسپرم رقیق شده در لوله‌‌های نازک پلاستیکی (پایوت) با حجم 5/0 میلی­لیتر ذخیره و با استفاده از بخار ازت (دمای  196- درجه سانتی‌گراد) در سه مرحله منجمد و در کانتینرهای ازت مایع ذخیره شد. پس از 7 و 72 روز نگهداری در ازت مایع، با استفاده از آب 40 درجه سانتی‌گراد به‌مدت 25 ثانیه انجمادزدایی انجام شد. سپس درصد و زمان تحرک اسپرم‌ها با استفاده از میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. براسـاس نتــایج به‌دسـت آمــده، درصــد تحــرک اســپرم‌‌ها پس از انجـمادزدایی در غلظــت‌های 8، 10، 12 و 15 درصد پس از 7 روز نگهداری در ازت مایع به‌‌ترتیب مـعادل 61/0±50/8، 57/2±54/12، 66/5±19 و 15/6±30/16 درصد به‌دست آمد و مدت زمان تحرک اسپرم این ماهی پس از انجمادزدایی در غلظت‌های ذکر شده پس از 7 روز نگهداری به‌ترتیب در حد 87/28±30/184، 54/36±30/267، 51/50±274 و 85/63±218 ثانیه محاسبه گردید. همچنین درصــد تحــرک اســپرم‌ها پس از انجـمادزدایی در غلظــت‌های 8، 10، 12 و 15 درصد پس از 72 روز نگهداری در ازت مایع به‌ترتیب مـعادل 50/5±25/14، 61/1±50/10، 81/1±50/7 و 74/2±75/13 درصد و مدت زمان تحرک اسپرم نیز پس از انجمادزدایی در غلظت‌‌های ذکر شده پس از 72 روز نگهداری به‌ترتیب معادل 50/39±00/195، 63/43±50/194، 34/37±00/154 و 31/47±70/221 ثانیه محاسبه گردید. اگرچه اختلاف معنی‌دار آماری بین غلظت‌های انتخاب شده، از لحاظ درصد و زمان تحرک اسپرم‌ها پس از انجمادزدایی وجود نداشت اما DMSO به‌میزان 12 و 15 درصد دارای درصد و زمان تحرک بیشتری بوده است. همچنین نتایج به‌دست آمده بیانگر این مطلب است که افزایش غلظت DMSO از 8 درصد تا 15 درصد در نگهداری درازمدت اسپرم تاس‌ماهی ایرانی تغییری در درصد سلول‌های متحرک و مدت زمان تحرک رو به جلوی آنها ندارد.*- مسئول مکاتبه: maryam.ahmadi6075@gmail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sperm quality of Persian sturgeon (Acipenser persicus) after Cryopreservation with Dimethyl Sulfoxide

چکیده [English]

 
The maximum ability of sperm for fertilization is 5-6 hours after collecting sperm from males in normal temperature. While by semen freezing and use of suitable extenders and cryoprotectants we can conserve it in liquid nitrogen for several years and we can use stored sperms in essential Conditions. Varied cryoprotectants are used in sturgeon semen cryopreservation but DMSO is the most important cryoprotectant. In this study, we have investigated the protective effect of DMSO as a cryoprotectant using different concentrations (8%, 10%, 12%, and 15%) and we have determined sperm motility rate and its motility time after thaw. The sperm of Persian sturgeon was collected from five males. They were diluted in appropriate extender containing Tris, Sacharose, egg yolk, and dimethyl sulfoxide in 1:1 ratio and the suspension were poured in to 0.5 ml straws and frozen in -196˚C liquid nitrogen vapour in a three storage program. Then straws were transferred to liquid nitrogen tank. The sperm samples were thawed in 40˚C water bath for 25s. The sperm motility rate and its motility time were observed using microscope. According to the results, the sperm motility rate after preservation in liquid nitrogen about 7 days were measured as 8.5±0.61, 12.54±2.57, 19±5.66, and 16.3±6.15% in concentrations 8%, 10%, 12%, and 15%; the sperm motility time after this time was 184.3±28.87, 267.3±36.54, 274±50.51, and 218±63.85s, respectively. Also the sperm motility rate after preservation in liquid nitrogen about 72 days were measured as 14.25±5.50, 10.50±1.61, 7.50±1.81, and 13.75±2.74%; the sperm motility time after this time was 195±39.50, 194.50±43.63, 154±37.34, and 221.70±47.31s, respectively. There was no statistical significant difference between selected concentration. However, 12 and 15% of DMSO had better motility rate and time. Results indicated that the increase in concentration of DMSO from 8% to 15% does not change the percentage of motile cells and motility time on sperm cryopreservation of Persian sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sperm
  • Acipenser persicus
  • Motility rate
  • Motility time
  • cryopreservation
  • DMSO