نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ارگوسان و واکسن ضداسترپتوکوکوس بر پارامترهای خونی شامل میزان هماتوکریت، هموگلوبین، وزن هموگلوبین داخل گویچه (MCH)، حجم متوسط گویچه (MCV)، درصد غلظت هموگلوبین داخل گویچه (MCHC)، تعداد کلی گویچه‌های قرمز و سفید و شمارش تفریقی گویچه‌‌‌های سفید بود که در یکی از مزارع پرورش ماهی شهرستان نکا در استان مازندران در سال 1384 صورت پذیرفت. ماهیان انتخابی با متوسط وزنی 8-5 گرم در 4 تیمار شامل شاهد، واکسن، واکسن+ ارگوسان و ارگوسان تقسیم شدند. هر تیمار شامل 3000 عدد بچه ماهی بود. در پایان دوره آزمایش (بعد از 4 ماه) خون‌گیری از همه تیمارها به عمل آمد و پارامترهای خونی ارزیابی شد. آنالیز یافته‌‌ها با واریانس یک‌طرفه و آزمون تجزیه واریانس Duncan و Tukey نشان داد که بعضی پارامترهای خونی چون تعداد گویچه‌های قرمز، میزان هماتوکریت، میزان هموگلوبین، حجم متوسط گویچه، وزن هموگلوبین داخل گویچه و درصد غلظت هموگلوبین داخل گویچه اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد ندارد. افزایش تعداد گویچه‌های سفید در تیمارها دیده شد اما در مقایسه با شاهد معنی‌‌دار نبود. در شمارش افتراقی گویچه‌‌های سفید، تعداد لنفوسیت‌ها در تیمار واکسن (97 درصد)، واکسن+ ارگوسان (95 درصد) و ارگوسان (96 درصد) نسبت به شاهد (82 درصد) اختلاف معنی‌داری داشتند. بر طبق نتایج این تحقیق، به نظر می‌رسد که تجویز ارگوسان و واکسن سبب تکثیر گویچه‌های سفید خون به‌خصوص لنفوسیت‌ها در گروه‌های تیمار شده و بنابراین موجب افزایش مقاومت ماهیان در برابر استرس‌‌های محیطی و عوامل بیماری‌‌زا می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ergosan and anti-streptococcus vaccine effects on hematological parametrs of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

 
Abstract[1]
The aim of this study was evaluation of Ergosan and anti-streptococcus vaccine effects on hematological factors including hematochrit, hemoglobin, the mean cell hemoglobin (MCH). The mean cell hemoglobin concenteration (MCHC), the mean cell volume (MCV), total RBC, total WBC, and diff which took place in one of fish culture farms located in a small city, Neka, in Mazandaran province in 2005. The selected fish were 5-8 grams and were divided to 4 groups including: control, vaccine, vaccine+Ergosan and Ergosan. Each group was included 3000 fish. At the end of the experimental period which took about four months, blood samples were gathered from all treatments and hematological factors were evaluated. Data analyzed through one way ANOVA, Duncan test, and Tukey. The result indicated that statistically, there was no difference among treatments considering parameters such as total RBC, hematochrit, hemoglobin, MCV, MCH, and MCHC. There was an increase in the total WBC which was not that significant in comparison with the control group. A significant difference was seen in the number of lymphocytes in experimental & control groups. The number in control group was 82% while in vaccine group it came to 98%, in Ergosan 96%, and in vaccine+Ergosan it was 95%. According to the result, it seems prescribing the vaccine and Ergosan will be stimulating for proliferation of white blood cells specially lymphocytes. Therefore, it will play an effective role in increasing fish resistance against environmental stress & pathogens.
 *- Corresponding Author; E-mail: tahereh_faghani@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ergosan
  • Hematological parameters
  • Rainbow trout
  • Anti-Streptococcus Vaccine