چکیده

چکیده
به‌منظور بهبود تغذیه و رشد بچه فیل‌ماهی، جهت تعیین تأثیر سطوح مختلف منابعچربی جیره غذایی، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی در حوضچه‌های فایبرگلاس به حجم 1100 لیتر در شرایط یکسان پرورش طراحی و انجام شد. تعداد 300 عدد بچه فیل‌ماهی زیر یک سال (وزن متوسط 10±215 گرم) در 15 تانک (20 ماهی در هر تانک) توزیع شدند. میزان دبی آب ورودی به تانک‌‌ها 2±20 لیتر در دقیقه، محدوده دمایی، 4/0±15 سانتی‌گراد و میزان اکسیژن، 1±7/7 میلی‌گرم در لیتر در طول آزمایش بود. ماهیان روزانه به‌میزان 2-1 درصد وزن بدن بسته به اشتها در سه وعده به‌مدت شش هفته به‌صورت دستی مورد تغذیه قرار گرفتند. آب مخازن پرورشی از آب فیلتر شده رودخانه و به‌صورت غیرچرخشی تأمین شد. پنج جیره غذایی شامل 1D (جیره بدون افزودن روغن)، 2D و 3D جیره با روغن سویا (به‌ترتیب با سطوح 35/5 و 4/ 17 درصد) 4D و 5D جیره با روغن ماهی (به‌‌ترتیب با سطوح 35/5 و 4/17 درصد) استفاده شد. در پایان آزمایش، بهبود روند رشد با افزایش سطوح چربی در جیره‌ها کاملاً مشهود بود. افزایش چربی در جیره‌ها باعث بهبود شاخص‌های نرخ رشد ویژه (SGR)، افزایش وزن بدن (BWI) و ضریب تبدیل غذایی (FCR) شد. کمترین مقدار کلسترول در ماهیانی که از جیره 5D تغذیه شده بودند، مشاهده گردید. همچنین اختلاف معنی‌داری در خصوص غلظت تری‌اسیل‌گلیسرول در تیمارهای مختلف مشاهده نشد. به‌طورکلی با در نظر گرفتنSGR ، BWI و FCR تیمار 5D عملکرد مطلوب‌تری را نشان داد که علت این امر می‌تواند به خوش‌خوراکی بیشتر جیره حاوی مقادیر بالای روغن ماهی مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison and effect of vegetable and animal oils in different levels on growth performance and biochemistry indices of Huso huso

چکیده [English]

 
This study was conducted to improve the feeding of Huso huso in completely randomized design in fiberglass tanks with a capacity of 1100 L under identical conditions. 300 juvenile Huso huso (215±10g) were distributed to 15 tanks each containing 20 fishes. Water flow rate was 20±2L/min with the water temperature of 15±0.4ºC and the dissolved oxygen content 7.7±1mg/L during the experiment. The experimental fish were fed manually 3 times daily according to 1-2 % of body weight and depending on their apetite which lasted for a period of six weeks. The water was supplied with non-circulated filtered from a river. Five experimental diets with various levels of lipid were formulated: D1 (without added oil), D2 and D3, diet of soyabean oil (with levels, 5/35% and 17/4%, respectively), D4 and D5, diet of fish oil (with levels, 5/35% and 17/4%, respectively). At the end of the experiment, there were noticeable improvements in fish growth following the addition of different fat level in the diets. The increased fat content in the fish feed resulted in better FCR, BWI and SGR. The lowest level of cholesterol was observed in fish that were fed with D5 diet. There also appeared no significant difference in triacyl glycerol among treatments. In general, with respect to FCR, BWI, and SGR, D5 diet proved better results of growth. This can be attributed to a greater palatability of the diet which contained higher fish oil as well as to its better physiological effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biochemistry
  • Diet
  • growth
  • Oil
  • Huso huso