نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
جهت بررسی تأثیر نوبت‌های غذادهی و اندازه رهاسازی بر رشد و ضریب تبدیل غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب شور، ماهیانی با وزن‌‌های اولیه 10، 25 و40 گرم به‌صورت همزمان رهاسازی و در سه تیمار تناوب غذایی 2، 3 و 4 بار تغذیه در روز و هر یک با سه تکرار طی یک دوره 102 روزه پرورش یافتند. در گروه وزنی 10 گرم با افزایش تناوب غذایی از دو تا چهار بار تغذیه در روز برخی شاخص‌‌های رشد مانند وزن نهایی، رشد روزانه و افزایش وزن بهبود و ضریب تبدیل غذایی کاهش یافت، لذا در گروه وزنی 10 گرم حداقل سه نوبت غذادهی در روز لازم است. در گروه‌های وزنی 25 و40 گرم اگرچه با افزایش تناوب غذایی افزایش محدودی در شاخص‌‌های رشد مشاهده شد، ولی این اختلاف‌ها در سطح 5 درصد معنی‌دار نبود. بنابراین تناوب غذایی در قزل‌آلا با وزن اولیه حداقل 25 گرم (وقتی میزان غذا محدود باشد) اثری بر شاخص‌‌های رشد ندارد. بدون در نظر گرفتن تناوب غذایی، در وزن اولیه 10 گرم ضریب تبدیل غذایی به‌طور معنی‌‌داری کمتر از سایر وزن‌ها بود و ضریب رشد ویژه بین وزن‌های مختلف اختلاف معنی‌‌داری نداشت. بنابراین وزن اولیه 10 گرم برای شروع دوره پرورش مناسب‌تراست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of feeding times and stocking size on growth and food conversion rate of rainbow trout in brackish water

چکیده [English]

Abstract[1]
An experiment was conducted to evaluate the effect of feeding frequencies and stocking size on growth and food conversion ratio (FCR) of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in brackish water for 102 days. Three stocking sizes (10, 25 and 40g/fish) of rainbow trout and three fish feeding frequencies (twice, three and four times per day) were examined at the same time. The results showed that in the group with 10g initial weight increasing the feeding frequency, some growth factors like final weight, daily growth, and weight gain increased and the food conversion ratio (FCR) decreased. It means in this group (10g) two times feeding per day is not enough for an acceptable growth rate. In the two other groups (with initial weight 25 and 40g) although by increasing the feeding frequency, some growth factors had a little increase but these differences are not significant. Therefore, in rainbow trout culture with initial weight of at least 25g, two times feeding per day were enough. With connivance of feeding frequencies, the lowest FCR was in the group with 10g initial body weight and there was not any significant difference in SGR. So, according to the results, the suggestion is the fish should be stocked with 10g initial body weight.*- Corresponding Author; Email: h.sarsangi@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stocking size
  • brackish water
  • Feeding frequency
  • Rainbow trout