نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به‌‌منظور ارزیابی تأثیر آویزایم به‌عنوان یک مکمل آنزیمی بر رشد و بازماندگی ماهی‌های قزل‌آلای رنگین‌کمان تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی آرد سویا انجام شد. اساس تنظیم جیره‌های آزمایشی در این تحقیق، جایگزینی به‌ترتیب 25، 50، 75 و 100 درصد پروتئین آرد ماهی با پروتئین آرد سویا و استفاده از مقادیر متفاوت مولتی‌آنزیم آویزایم با دوزهای صفر، 500 و 1000 پی‌پی‌ام در جیره‌‌ها بود. لازم به ذکر است از جیره حاوی آرد ماهی، به‌عنوان تنها منبع پروتئینی جیره که فاقد مکمل آنزیمی بود نیز به‌عنوان جیره شاهد آزمون استفاده شد. این پژوهش شامل 13 تیمار و با احتساب 3 تکرار برای هر تیمار، دارای 39 تکرار بوده است. بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن 01/4±40/89 گرم و تراکم 30 عدد در هر حوضچه ونیرو به‌مدت 8 هفته با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مولتی‌آنزیم آویزایم حاوی پروتئاز، زایلاناز و آمیلاز، کارایی مثبتی در برطرف نمودن اثرات منفی استفاده از آرد سویا در جیره غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌کمان دارد و به‌‌تبع آن موجب بهبود شاخص‌‌های رشد و بقا این ماهی‌‌ها می‌‌گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که می‌توان با اضافه نمودن 1000 پی‌پی‌ام مولتی‌آنزیم آویزایم به جیره‌‌های غذایی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان، میزان آرد سویای موجود درجیره را می‌‌توان تا 39 درصد افزایش داد، بدون این‌که روی شاخص‌های رشد و بقای ماهی تأثیری منفی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of supplementary enzymes Avizyme on fish meal replacement by soy bean meal and its effects on growth performance and survival rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract[1]
This study was carried out to evaluate the influence of Avizyme multi enzyme and replacement of fish meal protein by soy bean meal protein on growth performance and survival rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Experimental diets containing four levels of replacement (25, 50, 75 and 100%) and three levels of Avizyme multi enzyme (0, 500, 1000 units/kg) were formulated and prepared. By the means a diet with fish meal as the only source of protein was used as the control. Thirteen treatments and three replicates were used in this study. Specimens in 89.40±4.01gr mean weight were stocked in aboundance of 30 fish per each tank and fed experimental diets during the 8 weeks period of study. The results showed that supplementary multi enzyme (Avizyme) caused an increase in growth and survival rate. Effects of enzyme were positive and 1000 ppm showed the best results with at least 39% replacement of fish meal by soy bean meal as a suitable formula for rainbow trout.*- Corresponding Author; E-mail: shgh_science@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Soybean meal
  • Survival rate
  • growth performance
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Enzyme (Avizyme)