نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، بررسی زنجیره‌های غذایی اکوسیستم دریاچه پشت سد لار و رژیم غذایی ماهیان آن انجام گرفت و پارامترهای هیدروبیولوژیک از جمله تراکم و پراکنش زئوپلانکتون، ماکروزئوبنتوز و ماهیان طی 12 مرحله نمونه‌برداری از خرداد تا آبان سال‌های 1387 و 1388 بررسی شدند. زئوپلانکتون‌ها به‌طور لایه‌ای و توسط تور زئوپلانکتون گیر کمرشکن (Juddy Net)، ماکروبنتوزها توسط گراب 20×20، سوربر 40×40 و تور دستی با دهانه 50×50 سانتی‌متر و ماهیان با استفاده از تور پرتابی و دستگاه‌ الکتروشوکر ثابت و پرتابل و در ایستگاه‌های نزدیک تاج‌سد، امام‌پهنک، آب‌سفید، الرم و کمردشت نمونه‌برداری گردیدند. نتایج نشانگر وجود 21 جنس و گونه از 3 راسته زئوپلانکتونی در دریاچه سد لار بوده که راسته کلادوسرا با 81/55 درصد جمعیت زئوپلانکتونی در طی سال در دریاچه سد لار غالب بود. بیش‌ترین تراکم سلول زئوپلانکتونی مربوط به راسته‌های کلادوسرا با میزان 148/0±48050 و روتیفرا با میزان 124/0±24020 عدد در مترمکعب در ماه خرداد بود. در بررسی ماکروبنتوزی 12 راسته در 98 جنس و گونه شناسایی گردید که راسته دیپترا در سال 1387 با فراوانی 676 عدد در مترمربع و زی‌توده 79/1 گرم در مترمربع و در سال 1388 با فراوانی 767 عدد در مترمربع و زی‌توده 50/2 گرم در مترمربع غالب بود. در بین ماهیان شناسایی شده (5 گونه)، بیش از 95 درصد جمعیت را قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) تشکیل داده که میانگین وزن آن 4/103±86/136 گرم و طول چنگالی آن 6/49±81/212 میلی‌متر برآورد گردید. طبق آزمون آنالیز واریانس دوطرفه مشخص گردید که ایستگاه‌های مطالعاتی و ماه‌های نمونه‌برداری بر روی فراوانی فون مورد بررسی تأثیر دارند (05/0P<). با توجه به موقعیت مکانی، اختلاف درجه حرارت چشم‌گیری در فصل‌های مختلف سال به‌خصوص در فصل پاییز و زمستان وجود داشته و بررسی‌های بیولوژیک نشان داد که پتانسیل تولید پلانکتونی و ماکروبنتوزی دریاچه به‌نسبت پایین است. در این بررسی گونه‌های متعددی از گروه‌های زئوپلانکتونی و ماکروزئوبنتوزی برای نخستین بار از ایران گزارش شدند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aquatic fauna of Laar Reservoir

چکیده [English]

Abstract[1]
This study investigated food chains and fishes feeding habits in Laar Reservoir ecosystem. It investigated monthly hydro-biological parameters such as density and distribution of zooplankton, animal macro-benthic and fish in 12 different sampling stages from June until November in 2008 and 2009. Zooplankton sampling has been done vertically using with Juddy Net, macrobentic using with Grab (400 cm2), Surber (1600 cm2 and hand net (2500 cm2) and fishes were caught using with Cast net, Electro-Shocker in near to Dam and Emam-Pahnak (Delichai), Ab-Sefid, Elarm and Kamardasht tributaries stations. This study showed there were 21 genera and species belong to 3 Zooplankton orders in Laar reservoir which Cladocera order was dominant and it constituted about 55.81% of zooplankton population in all studied period. The highest cell density of zooplankton associated with the Orders of Cladocera (48050±0.05 number/m2) and Rotatoria (24020±0.02 number/m2) in June. There were 98 genera and species in 12 orders of macrobenthic and Diptera order with abundance of 676 number/m2 and biomass of 1.79 gr/m2 in 2008 and 767 number/m2 and biomass of 2.50 gr/m2 in 2009 was dominant. There were 5 fish species which Salmo trutta fario constitutedmore than 95 percent of caught fish population and the averages of its weight and fork length were measured 136.86±103.4 g and 212.81±49.6 mm, respectively. The two-way ANOVA showed that sampling months and studied stations affect fauna abundance (P<0.05). Biological studies indicated that this reservoir has low potential to planktonic productivity and due to geographical location of this dam, remarkable temperature differences can be observed in different years especially in fall and winter, which is biologically important. In the study, we record many species of zooplankton and animal macrobentic for the first time from Iran.
 *- Corresponding Authors; Email: salavatian-2002@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aquatic fauna
  • Zooplankton
  • Macrobentic
  • Fishes
  • Laar reservoir
  • Mazandaran