نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
این پژوهش در تابستان سال1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان در استان بوشهر (شهر دلوار) به مدت 10 هفته (2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام شد. تاثیر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 15/0، 25/0، 35/0 و 5/0 درصد از جیره بر شاخص­های رشد، بقاء و ترکیب عضله بچه ماهی هامور معمولی (Epinepheluscoioides)با وزن متوسط آغازین 29/0±70/10 گرم و طول 14/0± 8/47 در مخازن 300 لیتری با تراکم ذخیره سازی 15عدد ماهی با سه تکرار در هر تیمار انجام شد. نتایج نشان داد که حداکثر بهبود شاخص­های رشد در تیمار 35/0 درصد بود، به ­طوری که در پارامترهای افزایش وزن بدن، متوسط وزن ثانویه و فاکتور وضعیت با سطوح دیگر دارای اختلاف معنی­داری بود. در ارتباط با ترکیب عضله، حداکثر میزان پروتئین در تیمار 15/0 درصد و حداکثر میزان چربی در تیمارهای 15/0 و 25/0 درصد مشاهده شد که اختلاف معنی­داری با گروه شاهد داشتند. در مورد میزان خاکستر بین تیمارهای 15/0، 25/0 و 35/0 درصد با گروه شاهد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. بررسی نتایج نشان داد که نوکلئوتید جیره در سطح 35/0 درصد دارای اثرات مثبت معنی­داری بر پارامترهای رشد بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Dietary Nucleotide on Growth Performance and Body Composition of Epinephelus coioides

چکیده [English]

 
This research study was conducted in summer 2008 at Abzisytan Shrimp Aquaculture Hatchery Center in Bushehr, "Delvar" for 10 successive weeks (2 weeks for adaptation and 8 weeks for culture). The effects of dietary nucleotide at 5 levels of dietary including 0.0 %( control), 0.15%, 0.25%, 0.35% and 0.5% were investigated on the growth performance, and Whole-Body composition of Epinephelus coioides, with average weight of 10.70±0.29 and length 47.8 ±0.14, and with fifteen juveniles stocked in each tank which were fed by experimental diet. The results showed that SGR had a maximum rate in a 0.35% whilst WG, W2 and CF had a significant difference compared with control treatment. The best value of growth parameters were observed at dietary level of 0.35% nucleotide. Level 0.15% of dietary nucleotide resulted in better whole-body composition. There was a significant difference between %15, %25 and %35 compared with control. It is concluded that dietary with nucleotide positively influenced growth and chemical body composition of Epinephelus coioides.