پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون در دریاچه دشت مغان، استان اردبیل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
فیتوپلانکتون به‌عنوان تولیدکنندگان اولیه در زنجیره غذائی و مهم‌ترین منبع غذائی برای پرورش آبزیان در
آب شیرین و دریا می‌باشند. این مطالعه برای شناسائی فیتوپلانکتون و ترکیب و فراوانی فیتوپلانکتون در دریاچه
دشت مغان در سال 1385 انجام گردید. براساس مشخصات دریاچه نمونه‌ها از 5 ایستگاه در پیکره آبی جمع‌آوری گردیدند. در این مطالعه 35 جنس فیتوپلانکتونی شامل Bacillariophyta (16 جنس)، Chlorophyta (11 جنس)، Cyanophyta (4 جنس) و Euglenophyta (4 جنس) شناسائی گردیدند. فراوانی فیتوپلانکتون بین 3/5 و 9/2 میلیون سلول در لیتر به‌ترتیب در مرداد و آبان در نوسان بود. از شاخه باسیلاروفیتا جنس Nitzschia بیشترین تراکم را با میزان 688 هزار سلول در لیتر در ماه آبان به خود اختصاص داد. جنس Microcystis از شاخه سیانوفیتا با میزان 2/3 میلیون در ماه مرداد بیش‌ترین فراوانی را بین جنس‌های فیتوپلانکتونی در دریاچه دشت مغان دارا بود. تراکم بالای جنس Microcystis به‌دلیل سمیت گونه­های آن می­تواند ایجاد شکوفائی و مرگ و میر آبزیان را در برداشته باشد، بنابراین با توجه به این‌که بعد از سال 1385 تاکنون مطالعه­ای در دریاچه دشت مغان انجام نگردید، بررسی جامع اکولوژیک برای شناخت کامل این اکوسیستم ضرورت داشته تا روند یوتریفیکاسیون و توان تولید دریاچه برای توسعه پایدار آن به‌وقوع بپیوندد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution and abundance of phytoplankton in the Moghan Lake, Ardabil state

چکیده [English]

Abstract[1]
The phytoplankton is primary production of the food chain and important food source for aquaculture in the freshwater and marine. This study focused on phytoplankton structure and abundance in 2006. Based on the condition of the lake, the samples were collected at the
5 stations in the Moghan Lake. This study identified 35 phytoplankton taxa comprised of Bacillariophyta (16 genus), Chlorophyta (11 genus), Cyanophyta (4 genus), Euglenophyta
(4 genus) in the lake. Phytoplankton abundance varied between 2900 000 and 5300 000 cell/l-1. The Bacillariophyta Nitzschia sp. had been the high abundance almost 688 000 cell/l-1 in November. Then the abundance of Cyanophyta Microcystis sp. were measured almost 3200 000 cell/l-1 in August. The high abundance of Microcystis sp. Due to toxin could collapse the ecosystem. In addition, there is no study on the lake after 2006. The ecological study should be taken into account for getting of eutrophication trend, production potential and sustainable development.* Corresponding author; siamakbp@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Abundance
  • Moghan Lake
  • Phytoplankton