نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

 چکیده
این مطالعه به‌منظور بررسی سن و رشد ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه‌های دالکی و حله بوشهر انجام گرفت. در این تحقیق، تعداد 2494 قطعه ماهی شیربت در طول دوره 14 ماه نمونه‌برداری صید گردید. بیشترین فراوانی در طبقه‌های طولی 200 تا 300 میلی‌متر بود و بیشترین فراوانی سنی نیز متعلق به 2 و 3 ساله‌ها بود. مسن‌ترین ماهی صید شده 8 ساله با طول کل 756 میلی‌متر بود. معادله رشد وان- برتالانفی نشان داد که ماهیان در ایستگاه‌های بالادست دارای 1245= L∞ ماهیان نر و 1189= L∞نسبت به ایستگاه‌های پایین دست بیشتر بود (1/1120 میلی‌متر برای جنس نر و 6/1165 میلی‌متر برای جنس ماده). فاکتور وضعیت نشان داد که ماهیان ماده از ماهیان نر از وضعیت بهتری برخوردارند و ماهیان در ایستگاه‌های 6 و 7 فاکتور وضعیت بالاتری داشت (در ایستگاه یک نرها و ماده‌ها به‌ترتیب 81/0، 87/0 و در ایستگاه هفت نرها و ماده‌ها به‌ترتیب 90/0، 93/0).
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Age and growth of Barbus grypus in the Dalaki and Helle Rivers of Boushehr Province

چکیده [English]

Abstract
This study was carried out to determine age and growth of large scaled barb (Barbus grypus) in Helle and Dalaki Rivers of Boushehr Province. In this research, 2494 fish were caught during 14 months sampling period. The most abundant length class was 200-300 mm. The most abundant ages were 2 and 3 years old. The most aged of fish was 8 years old with 765 mm length. Von bertalanfy growth equation showed that fishes in upstream stations have greater L∞ than down stream station. L∞ in male and female upstream fishes was 1245 and 1189, respectively. L∞ in male and female downstream fishes was 1120 and 1165, respectively. Condition factor showed that female fishes have better condition than male fishes and fishes in 6 and 7 stations have greater condition factor.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Helle
  • Dalaki
  • growth
  • age
  • Barbus grypus