نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در تحقیق حاضر جهت بررسی تعداد گلبول های قرمز خون، میزان هماتوکریت، هموگلوبین و تغییرات آنها نسبت به دوره‌های مختلف نوری، تعداد 450 قطعه تاسماهـی جوان ایرانی به مدت 60 روز تحـت 5 رژیم نـوری کـه عبارت بودند از: روشنایـی مطلق، 16 ساعت روشنایی: 8 ساعت تاریکی، 12 ساعت روشنایـی: 12 ساعت تاریکی، 8 ساعت روشنایی: 16 ساعت تاریکی و تاریکی مطلق مورد بررسی قرار گرفتند. در انتهای آزمایش 3 قطعه ماهی به ازای هر تیمار بطور تصادفی انتخاب و از ماهیان خون گیری به عمل آمد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که در تاریکی مطلق تعداد گلبول های قرمز (میانگین 3/40242 ±7/516666 عدد در میلی‌متر مکعب خون)، بطور معنی‌داری از سایر گروه‌ها بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که دوره‌های مختلف نوری تأثیر معنی‌داری بر میزان هموگلوبین و هماتوکریت ندارد و بیشترین مقادیر آنها به‌ترتیب در رژیم نوری 16 ساعت روشنایی: 8 ساعت تاریکی  و 12 ساعت روشنایی: 12 ساعت تاریکی مشاهده شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different photoperiods on hematological indices Persian sturgeon (Acipenser persicus)

چکیده [English]

Abstract
In the present research, in order to count red cells and study haematocrit and haemoglobin values in juveniles of Acipenser persicus and their changes in different photoperiods, 450 Persian sturgeon juveniles were used at five photoperiods: 24L:0D, 16L:8D, 12L:12D, 8L:16D and 0L:24D for 60 days. At the end of experiment, 3 fish randomly were selected from each replication of treatment and blood samples were taken from caudal fin of juveniles. The results showed that number of red blood cells (An average 516666.7 ± 40242.3 per a cubic millimeter) were significantly in 0L:24D photoperiod highly than other groups. Results also indicated that different photoperiods had no significantly effect on values of haemoglobin and haematocrit. The highest haematocrit and haemoglobin values was observed in the 16L:8D and 12L:12D  photoperiods respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Persian sturgeon (Acipenser Persicus)
  • haematology
  • Photoperiod