نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق عملکرد رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان در مرحله پرواری با استفاده از دو نوع ضایعات صنایع عمل آوری شده غلات شامل ضایعات صنایع تولید نان و ماکارونی به‌عنوان منبع کربوهیدرات جایگزین در جیره غذایی، در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور هفت جیره غذایی شامل یک جیره شاهد (فرمول تجاری رایج در کارخانجات تولید خوراک آبزیان) و شش جیره تیمار با سطوح مختلف جایگزین ضایعات مورد نظر به جای گندم و ذرت (به‌عنوان منبع اصلی کربوهیدرات جیره) ‌شامل 1) 100% نان خشک، 2) 50% نان خشک، 3) 100% ماکارونی، 4) 50% ماکارونی، 5) 100% مخلوط مساوی ماکارونی و نان خشک و 6) 50% مخلوط مساوی ماکارونی و نان خشک، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. برای تنظیم جیره‌ها از نرم افزار کامپیوتری Lindo استفاده شد. برای پرورش ماهی‌ها 21 قفس با چارچوب فلزی و دیواره‌های توری پلی اتیلنی به ابعاد 1´1´1متر ساخته شد و در یک استخر بتنی به ابعاد 2/1´3´25 متر نصب گردید. برای هر تیمار 3 تکرار منظور گردید و هر قفس بطور تصادفی به یک تکرار تعلق گرفت. برای هر قفس 20 عدد ماهی با وزن متوسط 5±85 گرم در نظر گـرفته شد. طـول دوره پـرورش 75 روز و طی این مدت دمای آب 5/1±15 درجه سانتی‌گراد، pH آب بیـن 7/8-9/7 و اکسیژن محلول 1/8-5/6 میلی‌گرم در لیتر بود. تغذیه ماهی‌ها با استفاده از جیره‌های غذایی ساخته شده و بر اساس درصد بیوماس حاصل از نمونه‌برداری‌های 14 روزه، طی سه نوبت در روز بطور دستی انجام گرفت. بررسی فاکتورهای وزن نهایی، درصد افزایش وزن، نسبت تبدیل غذا، نرخ رشد ویژه، نسبت بازدهی پروتئین، شاخص وضعیت و درصد رسوب یا ذخیره پروتئین نشان داد که تیمارهایی که 50 درصد منبع کربوهیدرات اصلی آنها بوسیله ضایعات جایگزین شده بود (جیره‌های 2، 4 و 6) عملکرد رشد بهتری نسبت به سه تیمار دیگر (جیره‌های 1، 3 و 5) داشتند (05/0p <). آنالیز لاشه ماهی‌ها در پایان آزمایش نشان داد که مقادیر پروتئین و خاکستر لاشه در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری نداشته، ولی مقادیر چربی در تیمارهای 2، 3 و 5 کمتر از دیگر تیمارها بود (05/0p <). بررسی اقتصادی جیره‌های مورد مصرف، برتری تیمار 2 را که در آن 50 درصد گندم و ذرت جیره با ضایعات نان جایگزین شده بود، نشان داد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، استفاده از مخلوط ضایعات ماکارونی و نان خشک به جای 50 درصد از گندم و ذرت مصرف شده در جیره غذایی قزل‌آلا در مرحله پرواری به‌دلیل به همراه داشتن نتیجه خوب از لحاظ عملکرد رشد و قیمت تمام شده کمتر نسبت به جیره شاهد، قابل توصیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of some corn processed wastes in grower diet of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract
In this study, growth performance of rainbow trout by using two types of industrial wastes including waste grain processing by industry for bread and pasta as an alternative source of carbohydrate in grower diet, was studied in a completely randomized statistical design. Seven experimental diets were prepared. Amount of carbohydrate materials replacement in diets were: 1) 100% bread wastes 2) 50% bread wastes 3) 100% macaroni wastes 4) 50% macaroni wastes 5) 100% equal mix of bread and macaroni wastes and 6) 50% equal mix of bread and pasta wastes. Diets set by Lindo software. 21 polyethylene net cages (1×1×1 m) used for fish holding in a cement pond (30×3×1.2 m) with 10 l/s water flow. Each cage stoked by 20 fish with initial average weight of 85±5 g. Farming period was 75 days and in this period water temperature, pH and dissolved oxygen were 14.5±2°c, 7.5-8.8 and 6.8-8.5 mg/l, respectively. In this research some main growth equations (WG, PER, FCR, SGR, DP, CF) and economical factors were studied. Data were analyzed using SPSS software, Dankan analysis and also descriptive statistics. The best growth performance belonged to diet 4, although results diets of 2, 4, 6, and control no different (p < /em><0.05). In term of economic value of used diets, diets 2 had the best result. Carcass analysis in the end of experiment showed that carcass protein and ash contents in all of treatment were same but lipid content in treatments of 1, 3, and 5 were lower than other treatments (p < /em><0.05). Economic analysis showed, the superiority of the two treatments in which 50% of wheat and corn was replaced by bread wastes. According to the results, the use of mixed pasta and bread wastes instead of 50% wheat brings about good results in terms of growth performance and lower cost than the control diet and is recommended in diet of trout in grower stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Rainbow trout
  • Bread and pasta wastes
  • growth performance
  • wheat and corn