نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
نسبت‌های متفاوت ازت به فسفر و غلظت‌های مختلف فسفر بر اساس محاسبات لگاریتمی تعیین و تأثیر تغییر این عوامل بر شکوفائی سیانوباکتر Nostoc sp. بررسی گردید. مطالعات طی 96 ساعت در محیط آزمایشگاه با شدت نور 350±3500 لوکس و درجه حرارت 2±25 درجه سانتی‌گراد در 3 تکرار انجام شد. شاهد محیط کشت زایندر منفی در نظر گرفته شد، لیکن در تیمارها نسبت ازت به فسفر و غلظت فسفر تغییر داده شد. در ابتدا و انتهای آزمایش تعداد رشته‌های جلبک نوستوک با استفاده از لام توما شمارش شده و درصد رشد محاسبه گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که غلظت فسفر در محیط کشت زایندر (96/2 میلی‌گرم در لیتر) مناسب‌ترین غلظت برای شکوفایی نوستوک بود. حداکثر شکوفایی در دامنه نسبت ازت به فسفر 1: 5/2 تا 10:1 روی داد. بالاترین درصد رشد در نسبت ازت به فسفر 4:1 با غلظت ازت 84/11 میلی‌گرم در لیتر و غلظت فسفر 96/2 میلی‌گرم در لیتر روی داد که این میزان 18/740±17/3497 درصد بود. با افزایش بیشتر غلظت ازت و بالاتر رفتن نسبت ازت به فسفر درصد رشد کاهش یافت و از نسبت ازت به فسفر 1: 27/145 به بالا شکوفایی مشاهده نگردید. بر اساس این نتایج حضور مقادیر کافی هر دو نوترینت ازت و فسفر در نسبت ازت به فسفر پائین برای رسیدن به حداکثر شکوفایی لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of N: P ratio and phosphorus concentration on cyanobacterial bloom of Nostoc sp. In Caspian Sea, Iran in situ

چکیده [English]

Abstract
Different N: P ratios and varying phosphorus concentrations were considered based on the logarithmic calculations and the effects of these factors on cyanobacterial bloom of Nostoc sp < /em>. were inspected. The study was performed in situ while the temperature and light intensity were kept at 25±2oC and 3500±350 lux respectively. The laboratory tests lasted 96 hours. Zinder media was used as the control medium however different N: P ratios and P concentrations were applied as treatments. Visual counting at the start and end of the experiments were carried out to assess the growth percentage. The results showed that phosphorus concentrations in Zinder media (2.96 mg.L) are the optimum value for Nostoc bloom. Nostoc achieved its optimum growth at the range of 2.5N: 1P to 10N:1P. The maximum level of growth percentage was reached to 3497.17±746.18 percent in 4N: 1P ratio with 11.84 mg.L of nitrogen and 2.96 mg.L of phosphorus. The bloom was eliminated at 145.27: 1. The whole results confirmed that in the presence of enough nitrogen and phosphorus concentrations with low N: P ratio, the maximum bloom intensity observes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nostoc sp
  • N:P ratio
  • Cyanobacterial bloom
  • Growth percentage