نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
رودخانه لوندویل آستارا از رودخانه‌های مستقل زیر حوضه تالش - انزلی است که در جنوب غرب و جنوب شهرستان آستارا جریان دارد و در شهر لوندویل به دریای خزر می‌ریزد. اهداف عملیات انجام شده در این مطالعه شناسایی گونه‌های بنتوزی، تعیین میزان زی توده کف در هر متر مربع در هر ایستگاه، تعیین شاخص زیستی هر ایستگاه و در نهایت رودخانه، تعیین متوسط دما در هر ماه و در طول سال و ارزیابی توان تولید طبیعی این رودخانه می‌باشد. بدین­منظور شش ایستگاه در طی مسیر رودخانه انتخاب و بصورت ماهیانه و با استفاده از قاب توری (Surber sampler) 50×50 سانتی‌متری به­مدت یکسال مورد نمونه‌بردای قرار گرفت. در طی این مطالعه جنس‌هایی از سه شاخه از بی‌مهرگان شامل شاخه کرم­های حلقوی (Annelida)، شاخه بندپایان (Arthropoda) و شاخه نرمتنان (Mollusca) شناسایی شد و تغییرات آنها به تفکیک فصل نمونه‌برداری و ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت. از شاخه‌ کرم­های حلقوی دو رده کم تاران (Oligochaeta) و زالوها (Hirudinea)، از شاخۀ بندپایان دو ردۀ سخت پوستان (Crustacea) و حشرات (Insecta) و از شاخه نرمتنان یک جنس از ردۀ شکم­پایان (Gasteropoda) شناسایی گردید. فراوانی و تنوع جنس‌های مختلف کفزیان در ایستگاه­های نمونه‌برداری نسبتا زیاد بود اما در ایستگاه 6 (ایستگاه آخر) تنوع جنس‌ها محدود شده و فراوانی آنها به­طور معنی­داری افزایش یافت. همچنین میانگین فصلی فراوانی و زی­توده در فصل بهار و تابستان به­طور معنی­داری بیشتر از فصول پاییز و زمستان بود. طبق محاسباتی که با روش شاخص زیستی بی‌مهرگان انجام شد، میانگین سالیانه فراوانی 87/23 عدد، قابلیت تولید این رودخانه 22/265 کیلوگرم در هکتار در سال و میانگین کل زی­توده سالیانه ایستگاه­ها 85/3 گرم در متر مربع بدست آمد. مطالعه اخیر نشان داد که میانگین وضعیت زیستی این رودخانه در طول مسیر 80/1 می‌باشد که معادل طبقه بتا ـ مزو، ساپروب بوده و رده‌بندی کیفی آب آن II می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Natural Productivity Potential of Lavandavil River Based on Benthic Communities

چکیده [English]

Abstract
The Lavandavil river of Astara is from independant rivers of Astara-Talesh sub-basin that runs in south west and west of Astara city and joins the Caspisn sea in Lavandavil city. Identification of macrobenthic funa of Lavandavil river, determination of benthic biomass in every square meter in each station,determination of biotic index in every station, determination of average temperature in every month and during a year and finally assessing the natural productivity potential of this river are  the goals of this study. For this purpose, in 18 km long of this river 6 stations were determined (every 3 km one station). Sampling was carried out using a 50×50 surber sampler and  stone washing monthly. This operation  was being done for 1 year (July 2007 to June 2008). In this study, some genera of three phylum of invertebrate (Annelidae, Arthropoda & Mollusca) were identified. From Annelidae two classes (Oligochaeta & Hirudinea) were identified. From Arthropoda and Mollusca two classes (Crustacea and Insecta) and one class (Gasteropoda) were identified respectively. Density and diversity of different genera of macrobenthics in sampling stations was rather high but in the last station (6th) the diversity of species decreased and the density increased significantly. Also, seasonal density and biomass average in spring and summer were significantly higher than in autumn and winter. According to biotic index measurement, the annual abundance of macrobenthics was 23.78, the productivity potential of this river was 265.22 kg/ha/year and the annual average weigth of total biomass in all the stations  was 3.86 gr/m2. This study showed that the biotic status of this river is 1.80 that according to quality classification of waters, this river belongs to class II.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Productivity Potential
  • biotic status
  • quality classification
  • Lavandavil
  • Caspian Sea