نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
آسیب‌‌شناسی اثرات  مسمومیت حاد با آمونیاک در ماهی قزل آلای رنگین کمان در مدت 24 ساعت و در محدوده زمانی 15/2/1380 الی 30/2/1380 در گارگاه پرورش ماهی الستان از توابع استان گلستان  بررسی گردید. آزمایش‌های با استفاده از روش آب ساکن (Static method) اجرا شد. ماهیان در گروه‌های 13 تایی با میانگین وزنی 15 گرم در معرض غلظت‌های مختلفی از آمونیاک کل (N-NH4) قرار گرفتند. غلظت کشنده آمونیاک (Lethal concentration) در مدت  24 ساعت برابر 25 میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل به‌دست آمد. بیشترین تلفات ماهی (80-70 درصد) در ساعات اولیه رخ داد. در ماهیانی که در معرض غلظت‌های بالای آمونیاک کل ( >15 میلی‌گرم در لیتر) قرار داشتند حرکات تشنجی شدید، عدم تعادل و شنای به پهلو، خم شدن ناگهانی عضلات تنه و بازماندن سرپوش‌های آبششی مشاهده شد. در مطالعات میکروسکپی بافت‌های کلیه، کبد و آبشش ماهیان ضایعاتی به شکل  پرخونی، خونریزی، نکروز سلولی و نفوذ سلول‌های آماسی تک هسته‌ای مشاهد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clinical signs and histopathology of acute toxicity of ammnia in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

چکیده [English]

Abstract
The histopathological effect of acute toxicity of ammonia an rainbow trout was studied during 24 hours at time zones 2001/May/5-2001/May/20 in Alostan fish culture center, Golestan, Iran. Experiments were done by static water method. Thirteen groups of fish with the average weight of 15g were encountered with different concentrations of total ammonia. Lethal concentration of ammonia during 24 hours was 25 mg/l. The maximum mortalities occurred in early time of experiment (70-80%). High ammonia levels (>15mg/l)  induce convulsion, ataxia, bending of body muscle and opened operculum. In microscopic studies tissues of kidney, liver and gills showed hyperemia, hemorrhagi cell  necrosis and influx of inflammatory cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Histopathology
  • ammonia
  • Acute toxicity
  • Rainbow trout
  • Oncorhynchus mykiss