نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            بررسی‌های کمی فاکتورهای خونی در مراحل اولیه رشد و نمو ماهیان بعنوان یک شاخص مهم فیزیولوژیک محسوب گردیده و در تکثیر و پرورش بسیار حائز اهمیت است. مطالعه پارامترهای خون‌شناسی علاوه‌ بر تعیین وضعیت فیزیولوژیک سلول‌های خونی، در تشخیص بیماری‌ها کاربرد دارد، به‌طوری‌که با تعیین پارامترهای خونی و مقایسه با شرایط طبیعی از آن به‌عنوان یک ابزار پاراکلینیکی در تشخیص بیماری‌ها می‌توان بهره جست و نسبت به درمان آن اقدام نمود. جهت مقایسه پارامترهای خونی بین ماهیان ماده نابالغ و بالغ کفال طلایی دریای خزر در پاییز سال 84 از 42 قطعه ماهی به تفکیک 21 قطعه ماهی نابالغ و 21 قطعه ماهی بالغ در پره‌های غرب استان مازندران از خیرود تا چالوس خونگیری به‌عمل آمد و آزمایش‌های هماتولوژی شامل شمارش گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی و شمارش افتراقی گلبول‌های سفید انجام شد. نتایج آزمایش‌های نشان داد میانگین میزان هموگلوبین در ماهیان نابالغ 9/12 گرم در دسی‌لیتر و در ماهیان بالغ 5/11 گرم در دسی لیتر و میانگین میزان هماتوکریت در ماهیان نابالغ 5/47 درصد و در ماهیان بالغ 8/39 درصد محاسبه گردید. تعداد میانگین گلبول‌های قرمز در ماهیان نابالغ 3990000 عدد در میلی‌مترمکعب خون و در ماهیان بالغ 3572000 عدد در میلی‌متر مکعب خون شمارش گردید. تعداد میانگین گلبول‌های سفید در ماهیان نابالغ 70667 عدد در میلی‌متر مکعب خون و در ماهیان بالغ 70211 عدد در میلی‌متر مکعب خون تعیین گردید. نتایج محاسبه اندیس‌های خونی نیز بدین ترتیب بود که مقدار MCV در ماهیان نابالغ 9/120 فمتولیتر و در ماهیان بالغ 9/111 فمتولیتر، میانگین MCH در ماهیان نابالغ 5/32 پیکوگرم و در ماهیان بالغ 3/32 پیکوگرم و میانگین MCHC در ماهیان نابالغ 5/27 درصد و در ماهیان بالغ 3/29 درصد بوده است. در شمارس افتراقی گلبول‌های سفید، میانگین لنفوسیت‌ها در ماهیان نابالغ و بالغ 95 درصد، میانگین نوتروفیل‌ها در ماهیان نابالغ 6/4 درصد و در ماهیان بالغ 9/4 درصد بود. مونوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل مشاهده نگردید. همچنین براساس آزمون همبستگی پیرسون بین مقادیر پارامترهای مختلف در ماهیان نابالغ و بالغ همبستگی وجود دارد به‌طوری‌که بین مقادیر گلبول قرمز با هموگلوبین، مقادیر هماتوکریت با MCV همبستگی از نوع مثبت بوده و اختلاف معنی‌داری نیز بین آنها مشاهده گردید (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing of some hematological parameters in Golden grey mullet (Liza auratus) fishes in Caspian sea

چکیده [English]

Abstract         
            Quantitative investigations of hematological factors in primitive stages of fish's growth are considered as one important physiological index in the propagation and rearing process. The study of hematological parameters is so helpful in both the determining blood cell physiological situation and in finding diseases. Therefore, after comparing these parameters with each other in normal condition, they can be used as paraclinical tools to distinguish diseases and to treat them. In fall to 2005, in order to compare hematological parameters in immature and mature golden grey mullet (i.e. 21 mature and 21 immature fish) in west part of Mazandaran province, were blood was attained. Homological experiments include erythrocyte and leukocyte count, hemoglobin, packed cell volume (PCV), mean corpuscular volume (MCV), leukocyte differential counts were examined. The results of experiments showed that the average hemoglobin value was 12.9 gr/dl in immature and 11.5 gr/dl in mature ones. Moreover, the average hematocrit 47.5 percent was in immature and 39.8 percent was in mature fish. Mean red blood cell count in immature fish 3990000, number per mm3 blood and in mature fish, 3572000 numbers per mm3 blood were counted. Mean white blood cell count 70667 number per mm3 in immature fish and 70211 number per mm3 in mature fish were counted. Calculating blood index showed the average of MCV in immature fish 120.9 FL and in mature ones 111.9 FL. The average of MCH in immature fish was 32.5 pg and in mature fish was 32.3 pg. Also, the average of MCHC in immature fish was 27.5 percent and in mature fish was 29.3 percent. Differential WBC, Mean Lymphocyte cells in immature and mature fish was 95%, Neutrophil in immature fish was 4.6% and in mature fish was 4.9%, Monocyte cells, Basophils cells and Eosinophil cells weren't observed. Based on the pearson correlation test, there was a correlation between different parameters in immature and mature fishes. So, there was not only positive correlation between RBC and HB, PCV and MCV but also the difference was significant (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golden grey mullet
  • Liza auratus
  • Hematological parameters