نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
از مسائل مهم برای تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری، انتخاب مولدین قادر به تولید گامت های رسیده با کیفیت بالا، پس از تحریک هورمونی است. در این تحقیق به بررسی توانایی فولیکولهای تاس ماهی ایرانی به صورت القاء GVBD در شرایط in vitro و در محیط کشت  RM1پرداخته شده است تا با مقایسه توانایی فولیکول ها  جهت القاء GVBD در in vitro، با توانایی فولیکولها در شرایط in vivo ، شاخص مناسبی برای انتخاب مولدین مناسب ارائه شود. برای این منظور از  9 قطعه مولد ماده تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان، استفاده شد. هورمون پروژسترون درست قبل از کشت تخمک ها در in vitroبه محیط کشت افزوده شد. نمونه‌گیری تخمک جهت کشت در in vitro  و بررسی GVBD، قبل از عمل تزریق هورمونی جهت القاء تخم­ریزی انجام شد. نمونه‌گیری از محیط کشت بعد از کشت تخمک‌ها، در 6 مرحله و هر 6 ساعت یکبار صورت گرفت. وقوع یا عدم وقوع GVBD در تخمکها بررسی و برای گروه شاهد و نمونه هایی که GVBD در آنها روی نداده بود، میزان شاخص قطبیت هسته (PI) محاسبه شد. بررسی روند رسیدگی در محیط کشت نشان می‌دهد که شاخص قطبیت هسته (PI) در تخمک‌های چهار مولد در زمان نمونه‌برداری دوم به صفر رسید و تا زمان نمونه برداری سوم GVBD رخ داد. شاخص قطبیت هسته در تخمک‌های دو مولد نیز شانزده ساعت پس از کشت به صفر رسید. تا زمان نمونه برداری بعدی در اکثر تخمک‌ها، GVBD رخ داده بود. بررسی نتایج حاصله در محیط in vivo مورد تاس­ماهی ایرانی نشان داد که از 9 مولد، تخمکهای هفت مولد اووله شده اند. در تخمکهای مولدین اخیر در محیط in vitro نیز تا زمان سوم نمونه برداری، GVBD رخ داده بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش بررسی رسیدگی نهایی تخمک بصورت in vitroبرای انتخاب مولدین ماده تاس ماهی ایرانی نسبت به روش تعیین شاخص قطبیت هسته، توانایی بیشتری در تشخیص مولدین ماده آماده تخمکشی دارد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In Vitro oocyte maturation method for selection of breeders in Persian sturgeon (Using RM1)

چکیده [English]

            One of the important problems for the sturgeon artificial reproduction is the selection of breeders able to produce high quality mature gametes after the hormonal stimulation. In this study, in vitro oocyte maturation using RM1 was considered. The intention was introducing a suitable index for choosing the breeders in order to compare follicle ability to be induced in in vitro GVBD with their ability in in vivo condition. To do this, 9 Persian sturgeon were studied in Shahid Marjani sturgeon propagation center. Right before oocyte cultivation, progesterone was added to culture medium. Oocyte sampling for cultivating in in vitro, and GVBD consideration was done before hormonal injection. Sampling from culture medium after oocyte cultivation was done every 6 hours in 6 stages. GVBD occurrence in oocytos was considered. In samples in which GVBD didn't occur and in controls, polarization index (PI) was calculated. Considering maturation procedure in culture medium indicated PI in 4 breeders' oocytes in the second sampling stage got zero; GVBD occurred in the third stage. PI in oocytes of another two breeders got zero after 16 hours. In the moat of oocytes, GVBD had occurred up to the next sampling time. The result of in vivo study showed oocytes of 7 breeders out of 9 ones got ovulated. GVBD occurred in oocytes of thses 7 breeders in in vitro study up to the third sampling stage. The result showed in vitro oocyte maturation method is dutiable PI determination method for selection of breeders.