نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این بررسی روند تولیدمثلی، فصل تخمریزی و مراحل توسعه تخمدان ماهی کپور معمولی در سواحل استان گلستان تعیین گردید بلوغ و تخمریزی این گونه بوسیله مشاهدات ماکروسکوپی از آبان 84 تا خرداد 85 مورد مطالعه قرار گرفت. تخمریزی به‌صورت تدریجی از اسفند تا اردیبهشت ماه صورت گرفت و بیشترین میزان GSI و HSI به‌ترتیب در اردیبهشت و فروردین مشاهده گردید. دامنه قطر تخمک 5/1-7/0 میلی‌متر، متوسط هم‌آوری مطلق 8/143302 عدد تخم و میانگین هم‌آوری نسبی 135600 محاسبه گردید. نسبت جنسی ماده به نر غالب بود. طول ماهیان ماده و نر در زمانی که 50 درصد آنها در مرحله بلوغ بودند (LM50) به‌ترتیب 316 و 291 میلی‌متر برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spawning season and reproduction of common carp (Cyprinus carpio) in Golestan province shores

چکیده [English]

 
            Spawning season, reproduction procedure, and ovary development processes of common carp determined through microscopic observations in this study. Sample of common carp were collected with in nine months (2005-2006) in Golestan province shores. Spawning season of common carp fishes gradually increases in March but slowly decreases from May and maximum amount of GSI and HIS observed in April and May respectively. Oocyte diameter ranging from 0.7 to 105 mm, absolute fecundity average of 14302.8 and relative fecundity average of 135600 were determined. Female sex ratio predominated male sex ratio. While 50 percent of male and female fishes were maturated, their lengths were 2910316mm respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fecundity
  • maturation
  • Reproduction
  • Common carp
  • Golestan province