نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
            سیست آرتمیا با توجه به داشتن ویژگی‌های خاص بیولوژیکی، در شرایط محیطی نامطلوب می‌تواند مدت‌ها حیات جنینی خود را حفظ کند. وجود رطوبت داخلی سیست‌ها عاملی برای افزایش فعالیت‌های متابولیکی جنینی بوده و در روند نگهداری سیست‌ها موجب کاهش درصد تخم‌گشایی سیست‌ها می‌شود. به‌منظور نگهداشتن جنین سیست در حداقل فعالیت متابولیکی خود لازم است سیست‌ها آبگیری (Dehydration) شوند که روش‌های متعددی برای آبگیری ارائه شده است و یکی از این روش‌ها خشک کردن می‌باشد. مزیت‌های این روش نسبت به سایر روش‌ها موجب شده است سیست‌ها را پس از خشک کردن در شرایط خلا بسته‌بندی و در دماهای پایین‌تر نگهداری کنند. این طرح با هدف بررسی تغییرات کیفی سیست‌های زمستانه آرتمیای دریاچه ارومیه بروش خشک کردن لایه‌ای تا مدت 15 ماه پس از خشک کردن اجرا شده است. در این کار مقداری سیست همسان آرتمیای دریاچه ارومیه به‌طور تصادفی انتخاب، خالص‌سازی و آبگیری شدند و با استفاده از اطاق گرم، به روش لایه‌ای و در دماها و زمان‌های مختلف خشک شده و ماهانه تا مدت 15 ماه درصد تخم‌گشایی و تخم‌گشایی مؤثره آنها تعیین شد. نتایج حاصله با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه نشان می‌دهد که تأثیر زمان خشک کردن، دمای خشک کردن و تأثیر همزمان دما و زمان خشک کردن در نتایج تخم‌گشایی معنی‌دار می‌باشد (P<0.05). گرچه سیست‌های دریاچه ارومیه در دماهای 28، 30 و 34 درجه سانتی‌گراد نیز دارای تخم‌گشایی بالاتری هستند، همچنین در زمان‌های 3 و 4 ساعت دارای تخم‌گشایی مؤثره بالایی می‌باشند ولی بنظر می‌رسد دمای 34 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان 4 ساعت مناسب‌ترین شرایط برای خشک کردن این سیست‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of quality variation of dried cysts of Artemia from Urmia lake using layer drying method

چکیده [English]

 
            The cysts of Artemia can keep their embryonic life at suitable ecological condition due to its special biological characteristics. The presence of humidity in cysts can be considered as a factor for increasing metabolic activities and decreasing hatching percentage of cysts. In order to minimize metabolic activities of embryos, the cysts must be dehydrated through drying methods. Therefore, it's beneficial to package dried cysts in vaccum conditions and very low temperatures. This study was concluded to evaluate qualitative variations of Artemia cysts from Urmia Lake which has been dried by layer drying method. A batch of Artemia cysts from Urmia Lake were chosen randomly, purified and dehydrated according to Lavens & Sorgeloos 1996 and dried in warm room at different temperatures and times to record their hatching percentage and hatching efficiency during 15 months. The results of one-way ANOVA showed a significant difference in hatching results between each various drying times and temperatures (P<0.05). Although Artemia cysts from Urmia Lake enjoy a high hatching percentage at 28, 30, 34ºC and also drying times of 3 and 4 hours for them have a high hatching efficiency. It's concluded that 34 ºC for 4 hours is the most suitable conditions for drying of Artemia cysts from Urmia lake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Artemia cysts
  • Urmia Lake
  • Layer drying
  • Hatching percentage and hatching efficiency