نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

 
            30 قطعه ماهی کفال طلایی (Liza auratus) از آبان تا نیمه اول دی ماه 1383، از 4 ایستگاه در اندازه‌های مختلف در منطقه غرب مازندران توسط تور پره نمونه‌برداری شد. پس از بیهوشی ماهیان با MS222 خونگیری از ماهیان انجام شد و نمونه‌های خون برای شمارش گلبول‌های سفید در لام نئوبار و شمارش افتراقی (لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، گرانولوسیت و سلول‌های نابالغ) در گسترش به آزمایشگاه منتقل گردید. تعداد گلبول‌های سفید در هر میلی‌مترمکعب خون در رده‌های طولی I )27-22 سانتی‌متر)، 1555043225، در رده طولی II (33-27 سانتی‌متر)، 16680 46766 و در رده طولی III (40-33 سانتی‌متر)، 1587044250 شمارش گردید. درصد فراوانی لنفوسیت در کلاسه طولی I، II و III به‌ترتیب 98، 97 و 97 درصد بود. میانگین تعداد نوتروفیل‌ها در کلاسه طولی I2درصد و در دو کلاسه طولی دیگر 3 درصد بود. از نمونه‌های مورد آزمایش مونوسیت و ائوزونوفیل مشاهده نشد. در مقایسه تعداد گلبول‌های سفید در گروه‌های طولی مختلف، اختلاف بین تعداد گلبول‌های سفید معنی‌دار نبود. در حالت طبیعی این وضعیت معمولاً در یک جمعیت از یک گونه ماهی که تقریباً به مرحله بلوغ رسیده‌اند و یا یک مرحله اختلاف دارند دیده می‌شود. در کفال اوراتوس لنفوسیت غالباً در اندازه کوچک دیده شد. لنفوسیت‌های بزرگ کمتر دیده شدند. تعداد هسته‌ها در نوتروفیل اغلب بین 3-2 قطعه مشاهده گردیدند و هسته‌های 4 و 5 قطعه‌ای کمتر دیده شدند، اما از نظر اندازه بزرگتر از لنفوسیت‌ها بودند. هسته در لنفوسیت متراکم و پر رنگ و شدیداً بازوفیلیک دیده شد. تعداد گلبول‌های سفید کفال طلایی دریای خزر در 3-2 سال اخیر در مقایسه با حالت طبیعی کفال به نصف تقلیل پیدا کرده است، در واقع کفال با لکوپنی شدید مواجه شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Whole and differential leukocyte count of Golden mullet (Liza auratus) during breeding migration

چکیده [English]

Abstract  
            During 22nd of October 2004 to 5th of January 2005; along western part of Mazandaran province (in 4 stations) 30 golden mullets with different sizes were caught by beach seine. Fishes were anesthetized by MS222 then blood samples were taken. Blood smears were prepared and utilized for differential leukocyte counts (lymphocytes, neutrophils, monocytes, eosinophils, special granulocytic cell and immature cells). Also, whole leukocyte counts conducted in improved Neubauer. Number of leukocytes per each mm3 of blood, in different length classes was 43225±15550 in class I (22-27cm), 46766±16680 in class II (27-33 cm) and 44250±15870 in class III (33-40cm). Lymphocytes percentages in mentioned classes were 98%, 97% and 97% respectively. The average of neutrophils in class I was 2% and for two other classes was 3%. Now monocytes and eosinophiles were observered. There was no significant difference between leukocytes count in length classes (P.0.05). This is the characteristic of a normal population of fish, which all are in the same maturation stage or with one stage difference. There were more small lymphocytes than large lymphocytes in Golden mullet. The number of nuclei in neutrophils was about 2-3 and nuclei in 4 or 5 pieces were rarely seen. Neutrophiles were larger than lymphocytes. Nuclei of lymphocytes were darker, more intense and basophilic. Considering viral infections in Golden mullet during last 2-3 years in Caspian Sea leukocytes count decreased to 50% of normal condition. Actually it’s a leucopenia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Golden mullet
  • Leukocyte
  • Differential count
  • Breeding migration