نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

این تحقیق از فروردین  لغایت اسفند ماه 1384 به‌مدت یکسال در منطقه چابهار به‌طول انجامید. در ابتدا، براساس جدول جزرومدی، زمان‌های بیشترین جزر در طول ماه در این منطقه به‌دست آمده و بوسیله متر و GPS دستی محدوده رویش جلبکی در ساحل اندازه‌گیری گردید. سپس در سیستم GIS مساحت این بخش مورد محاسبه قرار گرفت. پس از این که محدوده مورد مطالعه مشخص گردید، 15 ترانسکت در منطقه مشخص و عملیات نمونه‌برداری بوسیله کوادرات 50×50 سانتی‌متر از داخل این ترانسکت‌ها به‌طور ماهانه صورت گرفت. نمونه‌های جمع‌آوری شده به آزمایشگاه مرکز تحقیقات شیلات چابهار منتقل شده، مورد شستشو و جداسازی قرار گرفتند. وزن گونه‌های هر ترانسکت به‌طور جداگانه اندازه‌گیری شده و پس از به‌دست آوردن میانگین آنها در کل ترانسکت‌ها، جهت برآورد مقدار کلی، در مساحت منطقه (1/18 هکتار) ضرب گردید. شناسایی اولیه گونه‌های جلبکی نیز در مرکز انجام گرفته، و جهت تأیید نهایی اسامی علمی، به کشورهای آمریکا و چین ارسال گردیدند. طی این تحقیق، 3 گونه جلبک قهوه‌ای که دارای خواص دارویی داشتند، مورد برداشت و شناسایی قرار گرفتند. این گونه‌ها شامل Padina australis ,Sargassum ilicifolium, Spatoglossum asperum بودند. مقدار کل این جلبک‌ها، 2/296111 کیلوگرم با میانگین ماهانه 9/24675 کیلوگرم در کل منطقه به‌دست آمد. بیشترین مقدار آن (30درصد) در اسفند ماه با 7/61784 کیلوگرم (342 گرم بر مترمربع) و کمترین مقدار آن (7/5 درصد) در شهریور ماه با 6/11706 کیلوگرم (8/64 گرم بر مترمربع، 7/5 درصد) بود. بیشترین مقدار جلبک‌ها را گونه Padina australis با 8/79 درصد و کمترین مقدار را گونه  Spatoglossum asperumبا 002/0 درصد شامل شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The biomass study of the medicinal brown algae (Sea weed) in the intertidal zone of Chabahar coasts (Sistan and Baluchistan province-Oman sea)

چکیده [English]

 
This study carried out in Chabahar Zone in Sistan and Baluchistan province monthly from April 2005 to March 2006 about one year. At first, based on tide tables the maximum of tide in month was signified. Then Seaweed growth area in intertidal zones determind by measuring and recording of geographical position by meter and GPS (Gegraphical Position Sistem) and with the help of GIS (Gegraphical Information Systems) and Satellite maps. In this area, 15 transects with equal distance were obtaind and monthly sampling was done randomly by quaderate 50×50 cm. The samples were transfered to the lab and the weight of species was measuerd after cleaning and separating. The biomass of each was obtained per area unit and in the total area after determing the average weight of them. Also, the seaweed species were reconized according to the present references. During this research, 3 species Medical Brown algae were recognized, including: Padina australis, Sargassum ilicifolium and Spatoglosum. Total biomass in the area of Chabahar Coasts was 296111.2 Kg. and monthly average was obtained 24675.9 Kg. The maximum biomass (30%) was obtained in March which was 61784.7Kg (342 g/m2) and minimum biomass (5.7%) was obtained in September which was 11706.6 kg (64.8 g/m2). Maximum species biomass was for Padina australis (79.8%) and minimum species biomass was for Spatoglosum asperum (0.2 %).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biomass
  • Medical Brown Algae (Brown Seaweed), Chabahar, Oman Sea, Iran