نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی کارآیی غذاده تقاضایی (پاندولی) با مکانیسم جدید در تولید ماهی قزل الای رنگین کمان می‌باشد. دستگاه جدید را می‌توان بر اساس میزان اندازه پلت و ریزش خوراک و همچنین نیروی پاندول را نیز می‌توان بر اساس جثه و تعداد ماهی تنظیم نمود. غذادهی با این سیستم بر این اصل استوار است که ماهیان بر اساس اشتها، میزان غذای مصرفی را خود را کنترل می‌کنند. این طرح روی دو موضوع تمرکز داشت: 1) چگونگی ارتباط بین غذادهی خودکار با تقاضای ماهی و  2) چگونگی ارتباط بین غذادهی تقاضایی و رشد و مقایسه آن با غذادهی دستی. برای تنظیم کارکرد درست سیستم غذادهی تقاضایی نیاز بود تا ماهی چگونگی به کار انداختن دستگاه را فرا گیرد. تعداد متوسط 1000 ماهی در هر استخر با میانگین وزنی مشابه، رها‌سازی شد. مدت 15 روز طول کشید تا تقریباً کل ماهیان طریقه استفاده از غذاده را بیاموزند و به سطح ثابت غذادهی تقاضایی برسند. طی 12 هفته تا انتهای طرح هر دو هفته یکبار، ماهیان زیست‌سنجی شدند. مطالبق با نتایج رشد ماهی در استخرهای گروه تیمار به‌طور معنی‌دار نسبت به رشد ماهیان گروه شاهد بیشتر بود (05/0P<). میزان مصرف اکسیژن در استخرهای گروه شاهد بالاتر بود. میزان رشد جلبک‌ها بر روی دیواره استخرهای گروه تیمار بسیار کمتر از استخرهای شاهد بود. نتایج نشان دادند این دستگاه را می‌توان به‌دلیل دارا بودن قابلیت تنظیم نیروی پاندول، در مکان‌های مواج و بادگیر نصب کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Use of New Demand Feeder (N.D.F) in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Production

چکیده [English]

Abstract

    The aim of the present paper is to evaluate the use of new demand feeder in rainbow trout production. The new feeder can be adjusted according to the pellet size, food fall amount and fish power. Moreover, pendulum strength is adjustable based on fish size and their number. This system relies on the fact that the fish control the amount of food based on their appetite. This research has focused on characterizing: (1) how self-feeding activity is related to food demand; and (2) how self-service food supply is related to growth, and it’s compared with hand feeding. For the feeding system to function correctly, rainbow trout must first learn how to operate it. Results showed that Trout reared in raceways in group of 1000 individuals with equal weight, require about 15 days to learn how to apply the system and to reach a stable level of self-feeding. For 12 weeks, weight and length of the fish were measured every 14 days. According to the results, the growth of fish in treatment ponds was more than the growth of fish in control ponds and had a significant difference (P<0.05). Oxygen amount was higher in treatment ponds. Algae growth in the control ponds was more than treatments ponds. Results showed that this apparatus can be used in windy and wavy conditions because of its adjustable pendulum strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oncorhynchus mykiss
  • New demand feeder
  • growth