نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه بررسی اثرات تراکم‌های مختلف بر رشد و بازماندگی PL5-PL15 میگوی ببری سبز                (Penaeus semisulcatus) بود. بدین منظور مطالعه بر روی چهار تیمار با تراکم‌های 75، 100، 125 و 150 عدد در لیتر و هر تیمار در سه تکرار به‌مدت یازده روز در ایستگاه تحقیقات بندرگاه بوشهر انجام شد. نتایج حاصله نشان دادند که پست لاروهای پرورش یافته در تراکم 75 عدد در لیتر نسبت به بقیه تیمارها، دارای رشد بیشتری بوده است. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که تراکم‌های مختلف اثر خاصی بر بازماندگی مرحله لاروی میگوی ببری سبز ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of stocking density on growth and survival of Penaeus semisulcatus (pl5-pl15)

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to conduct the effects of stocking density of juvenile Penaeus semisulcatus on their growth and survival rate. For this purpose, four treatments, each with three replications, with the density of 75, 100, 125 and 150 pl. per liter were studied. The study was conducted in Bandargah fisheries research center in Bushehr. The result indicated that the growth of the shrimps with the density of 75 pl. per liter had a significant difference from the others (P<0.05). Moreover, different densities had no significant effect on the survival rate of the shrimps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Survival rate
  • stocking density
  • growth
  • Penaeus semisulcatus