نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ماهیان گامبوزیا از 3 منطقه سیجوال (در محدوده آب شیرین)، مصب گرگان رود (3-2 گرم در هزار) و گمیشان (13 گرم در هزار) در تابستان 1385برای تعیین صفات مرفولوژیک، صید و مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه 8 صفت ریخت‌سنجی و 5 صفت شمارشی مورد مطالعه قرار گرفت، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای کاهش خطای ناشی از رشد آلومتریک، صفات ریخت‌سنجی استاندارد شدند. صفات طول سر، قطر چشم، فاصله دو چشم، طول پیش باله مخرجی، طول پیش‌باله شکمی در منطقه سیجوال و مصب گرگانرود تفاوت معنی‌دار نداشتند ولی با ماهیان تالاب گمیشان تفاوت معنی‌دار داشتند (05/0P<). با استفاده از نمودار تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (فاکتورهای 1 و 2) ماهیان گامبوزیای صید شده از مصب گرگانرود و سیجوال از ماهیان صید شده از تالاب گمیشان جدا شدند. در بررسی صفات شمارشی متوسط تعداد شعاع‌های باله مخرجی، پشتی، شکمی و سینه‌ای در هر سه منطقه به‌ترتیب برابر با 10، 8، 6 و11 عدد بودند. تعداد فلس ردیف جانبى در ماهیان تالاب گمیشان نسبت به دو منطقه دیگر به‌طور معنی‌دار کمتر بود. ظاهراً شوری و دیگر عوامل محیطی می‌توانند در تغییر صفات ریخت‌سنجی در ماهیان گامبوزیا نقش مؤثر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The morphometric and meristic characters survey of population Gambusia holbrooki in Sijual Basein,Gorgan-Rood estuary and Gomishan Wetland

چکیده [English]

Abstract
The study was conducted to determine variation in morphological characters of Gambusia holbrooki Givord, 1859 in Sijual Zone (freshwater), Gorgan-Rood Estuary (2-3ppt), and Gomishan Wetland (13ppt) during summer, 2006. In this study, 8 morphometric and 5 meristic characters were used. Morphometric characteristics corrected and standardized before analysis for reducing error of allometric growth. There was no significant difference in head length, eye orbit diameter, distance between two eyes orbits, pre-anal and pre-ventral fins in two Sijual Basein and Gorgan-Rood Estuary, but had with Gomishan Wetland (P<0.05). Scatter plot based on extracted factors 1 and 2 revealed that there was high similarity in Sijual Basein and Gorgan-Rood Estuary. They differ significantly from the ones in Gomishan population. Soft rays of anal, dorsal, ventral and pectoral fins were 10, 8, 6 and 11.The scales on the assumed lateral line were significantly lowest in Gomishan population than in other two studied populations. Results revealed that the salinity and other environmental parameters could be factors affecting morphometric characters in Gambusia holbrooki.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gomishan wethland
  • morphometric
  • meristic
  • Gambusia holbrooki
  • Gorgan-Rood estuary