نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ناپلی آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) به‌عنوان یک حامل جهت انتقال باسیلوس‌های پروبیوتیکی به دستگاه گوارش لاروهای قره‌برون به‌کار رفت. 5 گونه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی به‌صورت مخلوط باکتریایی تحت عنوان محصول تجاری پروتکسین آکواتک جهت غنی‌سازی آرتمیا ارومیانا به‌کار گرفته شدند. ناپلی‌ها به‌مدت 10 ساعت با سه غلظت 105×1، 105×2 و105×3 باکتری به ازاء هر میلی‌لیتر در سوسپانسیون باکتریایی، غنی شده و در تیمارهای آزمایشی مورد تغذیه لاروهای ماهی قره‌برون قرار گرفتند. لاروهای قره‌برون به میزان 30 درصد وزن بدن و روزانه در 6 نوبت تغذیه گردیدند. گروه شاهد از ناپلی‌های آرتمیا بدون غنی‌سازی تغذیه نمودند. آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی اجراء گردید. نتایج مشخص نمود که پروبیوتیک‌های باسیلی توانستند پارامترهای رشد را در لاروهای قره‌برون تحت تأثیر قرار دهند. باسیلوس‌های پروبیوتیکی تولید خالص ماهی (BWG)، کارآیی تبدیل رشد (GCE)، نرخ وزن نسبی به‌دست آمده (RGR) و ضریب رشد حرارتی (TGC) را درتیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد به‌طور معنی‌دار افزایش دادند (05/0P<). آزمایش نشان داد که باسیلوس‌های پروبیوتیکی قابلیت بالایی در افزایش معیارهای رشد لاروهای قره‌برون دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of probiotic bacillus on the growth factors of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) larvae

چکیده [English]

Abstract
Artemia urmiana nauplii were used as a vector to carry probiotic bacillus to digestive system of Acipenser persicus larvae. The five speciese of probiotic bacillus as bacterial blend under the commercial title of Protexin aquatic were used for bioencapsulation of Artemia urmiana. Nauplii were bioencapsulated for 10 hours with three concentrations of 1×105, 2×105 and 3×105 bacteries per mililiter in suspension of broth and the Acipenser persicus larvae were fed on the mentioned Nauplii. The Acipenser persicus larvae were fed on the base of the 30 percent of their body weight for 6 times a day. The controlled treatment was fed on unbioencapsulated artemia nauplii. This experiment was conducted in a completely random design. The results indicated that the probiotic bacillus could influence growth parameters in Acipenser persicus larvae. In experimental treatments the probiotic bacilli significantly increased the Body weight Gain (BWG), Growth conversion efficiency (GCE), Relative Gain Ratio (RGR) and Thermal Growth Coefficient (TGC) in comparison with controled treatment (P<0.05). The experiment indicated that the probiotic bacilli have the highest ability to increase the growth parameters in Acipenser persicus larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Probiotic
  • Thermal Growth Coefficient
  • Bioencapsulation
  • Growth conversion efficiency
  • Artemia nauplii