نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
ساختار سنی ماهی سفید مهاجر به رودخانه تنکابن (چشمه کیله) در بهار سال 1385، همزمان با فصل مهاجرت ماهی سفید به رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 156عدد ماهی سفید صید و بیومتری شدند. نرها و ماده‌ها به‌ترتیب در 4 گروه سنی+3 تا+6 و +4 تا +7 ساله بودند. نسبت جنسی در جمعیت مهاجر نابرابر(33/3 نر: 1 ماده) بود. جمعیت غالب در گروه‌های سنی مختلف نر و ماده به‌ترتییب +3 و+7 بود. انحراف معیار استاندارد وزنی، هم در جنس نر  و هم درجنس ماده نسبت به انحراف معیار استاندارد طولی بسیار بیشتر بود. به‌علاوه، در هردو جنس با افزایش سن، انحراف معیاراستاندارد وزنی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان داد. ضریب وضعیت برای جنس نر و ماده به‌‌ترتیب در سنین +6 و+7 سالگی نسبت به دیگر گروه‌های سنی بیشتر بود. الگوی رشد در هر دو جنس از نوع آلومتریک (مثب برای ماده‌ها و منفی برای نرها) بود. پیشینه پردازی به روش فریزر- لی نشان داد که در تمام گروه‌های سنی هر دو جنس مقادیر محاسباتی طول پیشینه پردازی کوچکتر از طول مشاهداتی است. پارامترهای L¥ (سانتی‌متر)، k (در سال) و t0 (سال) معادله رشد فان بر تالانفی بر اساس طول‌های پیشینه‌پردازی شده برای جنس ماده 130،62، 06/0 و 21/0- و برای جنس نر  87/79، 11/0 و 38/0- بدست آمد. نتایج، اطلاعات پایه‌ایی ساختار سنی روی ماهی سفید مهاجر به رودخانه تنکابن را فراهم نموده و علاوه بر آن شواهدی را ارائه می‌دهد که مطالعات عمیقتر هر یک از جمعیت‌های مهاجر به رودخانه‌های حوزه جنوبی دریای خزر ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Age structure of migrant Kutum (Rutilus frisii kutum kamensky, 1901) into the Tonekabon River

چکیده [English]

A study was conducted to determine age structure of Kutum Rutilus frisii kutum during its migration to Tonekabon River in spring 2006. A total of 156 specimens were examined. Males and females included 4 age groups, 3+ to 6+ in males and 4+ to 7+ in females. The overall sex ratio was 1:1.33 in favour of males. The age groups of 3+ and 7+ were dominant in male and female respectively. In both sexes, standard deviation of weight was higher than of length. Furthermore, there was a significant increase in standard deviation of weight besides increasing in age. Condition factor was the highest at age 6+ years in male and 7+ in female. Growth model was allometric (positive for females and negative for males) for both sexes. Back-calculation estimated by Fraser-Lee equation showed that for all age groups of both sexes, the back-calculated lengths were less than observed lengths. The parameters L, k and t0 of von Bertalanffy growth equations were computed as 130.62cm, 0.06 year-1, -0.21 and 79.87cm, 0.11 year-1, -0.38 for female and male respectively. The results provided basic information on age structure of Kutum in Tunekabon river, in addition, offer evidence that need more in-depth studies of all migratory populations in rivers of south of Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Age structure
  • Tonekabon River
  • Kutum (Rutilus frisii kutum)