نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
تأثیر هورمون‌های گناد و تروپینی بر فرآیند گامت‌زایی و تولیدمثل در ماهیان استخوانی از طریق هورمون‌های استروئیدی صورت می‌گیرد. بررسی روند تغییرات استروئیدهای جنسی در مراحل مختلف تکامل از جمله اندیکاتورهای مناسب جهت تعیین الگوی تولید مثل در ماهیان می‌باشد. در این تحقیق هورمون‌های استروئیدی جنسی تستوسترون، 17 آلفا- هیدروکسی پروژسترون و 17 بتا- استرادیول سرم خون مولدین نارس و بالغ به روش رادیوایمونواسی (R.I.A) اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در بین پارامترهای مورد بررسی بین ماهیان نارس و بالغ کفال طلایی اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. میانگین میزان هورمون تستوسترون در ماهیان نارس 11/0 نانوگرم در میلی‌لیتر و در ماهیان بالغ 1/0 نانوگرم در میلی‌لیتر اندازه‌گیری گردید. میانگین میزان هورمون 17 آلفا- هیدروکسی پروژسترون در ماهیان نارس 09/0 نانوگرم در میلی‌لیتر و در ماهیان بالغ 03/0 نانوگرم در میلی‌لیتر اندازه‌گیری ‌گردید. میانگین میزان هورمون 17 بتا- استرادیول در ماهیان نارس 7/5 نانوگرم در میلی‌لیتر و در ماهیان بالغ 5/5 نانوگرم در میلی‌لیتر اندازه‌گیری گردید. در تمام آزمایش‌های صورت گرفته اختلافات آماری معنی‌داری در سطح 95 درصد مشاهده نگردید که دلیل آن می‌تواند شرکت هورمون‌های استروئیدی در رفتارهای مهاجرتی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative survey of some sexual steroid hormones levels of blood Serum in immature and mature breeders of grey mullet (Liza auratus) in Caspian Sea

چکیده [English]

Abstract
The effect of gonadotropine hormones on gamesomeness and reproduction process in teleosts takes place via steroid hormones. Investigation in changing processes of sexual steroid in different stages includes suitable indicators to select reproduction pattern in fish. In this research, sexual steroid hormones of testosterone,17- hydroxy progesterone and 17- steroidal of immature and mature breeder's blood serum were measured by radio immunoassay method. The results showed that there is no meaningful difference in surveyed parameters in immature and mature fish of grey mullet. The average of testosterone hormone in immature fish measured 0.11 ng/ml and in mature fish 0.1 ng/ml. The average of 17- hydroxy progesterone hormone in immature fish was 0.09 ng/ml and in mature fish 0.03 ng/ml. The average of 17- hydroxy progesterone hormone in immature fish was 5.7 ng/ml and in mature fish 5.5 ng/ml. There was no meaningful difference in all examinations in 95% rate. The reason can be presence of steroid hormones in migration behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: 17α-hydroxy progesterone
  • 17β-esteradiol
  • Testosterone
  • Golden grey mullet