نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این تحقیق خصوصیات مربوط به فساد شیمیایی چربی شامل چربی کل، پراکسید و تیو باربیتوریک اسید (TBA) در روزهای ١، ۴، ٧، ١٠،١٣ و٢۰ نگهداری ماهی کپور سرگنده در یخ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میزان چربی کل از ٩۱/۶ درصد وزن مرطوب در روز اول تا ٩٨/۴ درصد در روز بیستم در نوسان بود. میزان پراکسیداز       mEq/kg ۳۰/٠ در روز اول تا  mEq/kg۲۵/۴۳ در روز سیزدهم به‌طور صعودی و تا  mEq/kg٨۰/۳٩ در روز بیستم به‌طور نزولی در نوسان بوده است و تغییرات TBA از mgMA/kg ٠۴۳/۰ در روز اول تا mgMA/kg ۵٨۵/٠ در روز بیستم به‌طور صعودی تغییر نشان داده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان تغییرات چربی کل، PV و TBA به تنهایی افزایش معنی‌دار داشته است (۰۵/۰>P)، همچنین تغییرات سه فاکتور فوق نسبت به همدیگر نیز معنی‌دار بوده است (٠5/۰>P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chemical spoilage of lipid in Bighead carp (Hypophthalmichthy nobilis) during storage in ice

چکیده [English]

Abstract
In this research, characteristics of lipid chemical spoilage were evaluated. These factors were included Total Lipid (TL), Proxid Value (PV) and TBA. The examination was done during the 1st, 4th, 7th, 10th, 13th and 20th days while Bighead carp was stored in ice. The results indicated that the total lipid fluctuated from 6.91% on first day to 4.98% in twentieth day. The PV value increased from 0.30 mEq/kg on the first day to 43.25 mEq/kg on the thirteenth day and decreased to 39.80 mEq/kg on the twentieth day. The fluctuation of TBA increased from 0.043 mg MA/kg on the first day to 0.585 mg MA/kg on the twentieth day. The statistical analysis results indicated that the fluctuation of TL, PV and TBA has solely significant difference (P<0.05). Moreover, the fluctuation of three factors toward each other has significant difference (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bighead Carp (Hypophthalmichthys nobilis
  • Ice
  • Lipid chemical spoilage